1
ing
2
knappingsborg
3
dg
4
5
mirum
smedby
hg

Välkommen att bli en del av framtidens Handelsstad!

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping växer på flera sätt och vi tar bl.a. ett stort utvecklingssteg med anledning av byggandet av Ostlänken. Vi vill samverka för en gemensam och tydlig röst och vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med dig.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

Vikande konjuktur kan slå hårt

Publicerad: 2018.06.20  •  Senast uppdaterad: 2018.06.20

Vikande konjunktur kan slå hårt mot sällanköpshandeln

Detaljhandeln har stor betydelse för svensk ekonomi, jobbskapande och för oss alla som konsumenter. För att handelns företag ska blomstra och fortsätta att skapa positiva värden är det centralt att de är lönsamma, annars väntar i förlängningen en avveckling. Därför är det viktigt att analysera detaljhandelns lönsamhet, vilket Svensk Handel gjort i en ny rapport.

En viktig slutsats i rapporten är att det inte räcker att enbart titta på genomsnittliga resultat för hela detaljhandeln. De största företagen med över 100 anställda utgör endast 0,3 procent av det totala antalet företag, men svarar samtidigt för 55 procent av hela detaljhandelns omsättning. En gynnsam utveckling i de största företagen riskerar att skymma utmaningar som flertalet företag inom handeln brottas med.

Detaljhandeln har generellt sett lägre rörelseresultat än näringslivet i stort. Den genomsnittliga lönsamheten förbättrades i samband med konjunkturuppgången 2014, men har därefter enbart ökat svagt trots en fortsatt god konjunktur. En viktig förklaring är att den internationella konkurrensen pressar priser och lönsamheten inom sällanköpshandeln.

Medelstora företag är hårdast pressade men rörelsemarginalen sjunker trendmässigt i flera delar av sällanköpshandeln. De minst lönsamma företagen uppvisar en sjunkande lönsamhet under 2000-talet. Lite drygt var fjärde sällanköpshandlare, minst 12 000 av cirka 47 000 företag, har till och med en negativ rörelsemarginal.

Dagligvaruhandelns rörelsemarginal har däremot en svagt stigande trend. Matbutikerna har inte på samma sätt som sällanköpshandeln utsatts för prispress till följd av växande e-handel. Bygg- och järnhandeln visar också förhållandevis goda resultat i den starka konjunkturen.

Svensk Handels rapport visar att bilden av detaljhandelns lönsamhet är mångfacetterad. Ett orosmoln är hur sällanköpshandeln klarar av att möta en nedgång i konjunkturen i tider där den digitala strukturomvandlingen pågår med full kraft. Trots god konjunktur är det många handelsföretag som uppvisar mycket svaga rörelseresultat. Handeln har på kort tid blivit global. Åtgärder som stärker svenska handlares konkurrenskraft är mer angelägna än någonsin.

Johan Davidson,
chefsekonom Svensk Handel

Kommuner med flest anmälda butiksbrott per invånare

Publicerad: 2018.04.27  •  Senast uppdaterad: 2018.04.27

Här anmäls flest butiksbrott i Sverige

I samband med Säkerhetsveckan har Svensk Handel tagit fram en lista över vilka kommuner som det är mest riskfyllt att driva butik i. Kristinehamn, Landskrona och Karlskoga är mest utsatta – där sker flest anmälda brott per butik.

Listan baseras på Brottsförebyggande rådets statistik över antalet anmälda stöldbrott i butik, inbrott i butik och butiksrån under 2017. Kommunerna har rangordnats efter antalet anmälda brott i förhållande till antalet butiker i kommunen.

”Den här listan vill ingen kommun toppa. Brotten som drabbar handeln har ökat snabbt och på vissa platser i landet är läget akut. Om vi inte agerar finns risken att vissa butiker rent av tvingas slå igen”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

”Vi ser hur allt fler handelsföretag noga väger in utsattheten för brott i sina kalkyler när de planerar framtida butiksetableringar. Vill kommunen ha en levande handel borde de ta den här statistiken på största allvar”, säger Per Geijer.

Åtgärder krävs

Svensk Handel har under en längre period förespråkat fler synliga poliser på gator och torg. Per Geijer vill även lyfta fram samverkan som en viktig aspekt i det brottsförebyggande arbetet.

”Butiksägare, polis och kommun behöver sätta sig ner, identifiera problembilden och samverka kring hur de ska komma åt roten till problemet, avslutar Per Geijer.

Svensk Handels undersökningar visar att handlarna anmäler få butiksbrott. Trygghetsbarometern visade exempelvis att två av tre butiksstölder inte anmäldes den senaste veckan. Huvudorsaken är att handlarna upplever att det inte leder till något resultat.

Svensk Handels stöldrapport visar att det varje år stjäls för 6 miljarder i svenska butiker.

Kommuner med flest anmälda butiksbrott per invånare:

 1. Kristinehamn
 2. Landskrona
 3. Karlskoga
 4. Avesta
 5. Järfälla
 6. Upplands Bro
 7. Vimmerby
 8. Oskarshamn
 9. Partille
 10. Malmö

Anmäl samtliga brott under vecka 17!!!

Publicerad: 2018.04.18  •  Senast uppdaterad: 2018.04.18

Säkerhetsvecka ska ge mer korrekt bild av brottsligheten

Trots att brotten i handeln ökar anmäler handlarna allt färre brott. För att sätta ljus på omfattningen av brotten som drabbar handeln uppmanar Svensk Handel samtliga butiker att under en vecka – den så kallade Säkerhetsveckan – anmäla alla brott.

Under vecka 17, 23-29 april, vill Svensk Handel att landets handlare kraftsamlar och anmäler samtliga brott som sker i butiken. Syftet är att uppmärksamma handelns växande problem med brott, hot och stölder.

”Att stoppa den eskalerade brottslighet som hotar många handlare blir allt mer akut. Fakta och siffror spelar stor roll för att beslutsfattare verkligen ska förstå omfattningen av de problem som drabbar handeln”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

BRÅ:s siffror missvisande

Var 15:e sekund sker ett brott i en butik i Sverige. Sammanlagt innebär det stölder för cirka sex miljarder. Svensk Handels statistik visar att stöldbrotten i butik ökat med 30 procent på tre år. Samtidigt visar siffror från BRÅ att butiksstölderna tvärtom minskar. Svensk Handel anser att det är en missvisande bild.

”Tyvärr ser vi hur många handlare tappat tron på att en anmälan kan göra skillnad. Enda sättet att visa omfattningen av problematiken med butiksstölder är att anmäla brotten”, säger Per Geijer.

För att underlätta anmälningsprocessen har Svensk Handel tagit fram en app där brott snabbt och enkelt kan anmälas. Under Säkerhetsveckan kommer Svensk Handel även att arrangera seminarier, möten och kampanjer för att uppmärksamma säkerhetsfrågan.

Ökade krav med GDPR

Publicerad: 2018.04.16  •  Senast uppdaterad: 2018.04.16

Förtroende viktigt när data samlas in

Kunderna blir allt mer medvetna om att företag samlar in persondata. Samtidigt växer osäkerheten och oron kring vilken typ av information som samlas in och inte minst hur den används. Svensk Handels expert råder handlare att, genom tydlighet och transparens, vinna kundernas förtroende. En ny unik tolkningsguide för GDPR visar vägen.

För att undersöka svenska folkets syn på digital integritet har Svensk Handel varit med och tagit fram rapporten Delade meningar. Den visar bland annat att 4 av 10 är oroliga över hur deras insamlade användardata används – en siffra som har fördubblats senaste tre åren. Dessutom anger drygt 7 av 10 att de inte vet hur personlig information samlas in av företagen.

–Personaliserade erbjudanden har stor potential att ge kunderna en bättre köpupplevelse, men det är avgörande att handlarna är tydliga, transparenta och upprätthåller kundernas förtroende, säger Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Ökade krav med GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla den 25 maj ställer ökade krav. Företag är skyldiga att, på ett tydligt och målgruppsanpassat, sätt informera hur kundernas persondata används.

För att underlätta för medlemmarna har Svensk Handel, i nära samarbete med medlemsföretag och en särskild expertgrupp, tagit fram en tolkningsguide där handlare får hjälp med hur och när information om insamling och behandling av kunders persondata kan lämnas.

Grundläggande är att företagen gör det så lätt och tydligt som möjligt för kunden att få veta vilken data företaget har, varför man har den och inte minst vad man gör med den.

– Tolkningsguiden är en unik produkt som ger Svensk Handels medlemmar ett viktigt verktyg i omställningen till GDPR, säger Anna-Karin Strömqvist.

Trendbrott bland handlarna

Publicerad: 2018.04.16  •  Senast uppdaterad: 2018.04.16

Handlarna andas våroptimism

Efter flera månaders nedgång vänder framtidsförväntningarna i handeln uppåt i april. Framförallt är det tron på den framtida försäljningen och utsikterna för antalet anställda i branschen som ökar.

I Handelsbarometern för april ökar Framtidsindikatorn med 5,0 enheter och landar på 95,1. Även om det innebär ett trendbrott efter flera månader med negativ utveckling är framtidsförväntningarna fortfarande lägre än samma månad förra året.

”Det råder våroptimism i handeln efter flera tröga månader. Butikerna är laddade med ett nytt sortiment och kunderna behöver rusta sig inför utomhussäsongen. Det kan ge en välbehövlig andningspaus i den digitala transformation som handeln går igenom”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Större optimism bland e-handlarna

E-handlarna är betydligt mer optimistiska än butikshandlarna. I april ökade framtidsförväntningarna bland e-handlarna med 0,6 enheter och landar på 118,3. Den största ökningen sker i förväntningarna på antalet anställda som ökade med 5,8 enheter. Utsikterna för lönsamheten minskade däremot något.
”Tillväxten i handeln sker på nätet och optimismen bland e-handlarna är stark. Konkurrensen är tuff men potentialen att nå nya kunder är enorm”, säger Karin Johansson.

Även när det kommer till tron branschens utveckling som helhet sker ett trendbrott och optimismen vände uppåt i april.

Färre regler ger mer framgångsrika handlare

Publicerad: 2018.04.06  •  Senast uppdaterad: 2018.04.06

”Färre regler ger mer framgångsrika handlare”

En stor regelbörda tynger handlarna menar Mats Hedenström, näringspolitisk chef på 
Svensk Handel, och föreslår tre åtgärder för att låta handlarna göra bättre affärer.

Tydliga lagar och regler som skapar rättvisa spelregler är i grunden en förutsättning för ett gott företagsklimat. Problemet med regler är att de tenderar att växa och paradoxalt nog bli tyngst att bära för de företag som alltid gör rätt för sig. Därför ska vi inte ha fler regler än vad de offentliga aktörerna klarar av att följa upp.

Handeln berörs i dag inte bara av nationella regler. Globaliseringen och det allt djupare EU-samarbetet gör att regelbördan har utökats. Svensk Handels rapport ”Värsta reglerna” visar att hela åtta av tio handlare anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren.

Skatteregler och arbetsrätt är det som handlarna anser tar mest tid. Bland dagligvaruhandlarna tar även livsmedelslagstiftningen mycket resurser. Allt fler handlare svarar att kontakterna med de offentliga aktörerna försämrats. Upplevelsen av regelbördan handlar inte alltid om själva reglerna, utan ofta också om hur reglerna tillämpas och om det bemötande som företagen får.

Handlarnas upplevelse av växande regelkrångel är en oroväckande signal för alla oss som brinner för att det ska vara enkelt och lustfyllt att driva företag. Krångliga och onödiga regler innebär stora kostnader för företagen. Regelbördan stjäl tid och engagemang som gör bättre nytta bland kunderna, på lagret eller i jakten på nya affärsmöjligheter.

Att minska regelbördan för företagen görs inte via en punktinsats, utan kräver ett löpande arbete. Svensk Handel har tagit fram flera åtgärdsförslag för minskat regelkrångel och föreslår bland annat:

 • Inför ett bäst före-datum på regler. Svensk Handel anser att regler ska kunna tidsbegränsas för att sedan utvärderas innan de eventuellt förlängs, eller tas bort.
 • Följ principen en regel in, en regel ut. För att undvika att mängden regler ständigt sväller borde ett regeltak införas.
 • Inför tidsgräns för handläggningstid. Svensk Handel vill se en maximal tidsgräns för handläggning i statlig och kommunal förvaltning.

Med färre men tydligare regler ger vi våra handlare förutsättningar att fokusera på sina affärer och bli mer framgångsrika. Det innebär inte bara en vinst för företagen. Det är även en stor vinst för hela samhället.

Källa: Market 6 april 2018

Stor undersökning om hållbarhetsarbetet

Publicerad: 2018.04.04  •  Senast uppdaterad: 2018.04.04

Handlarna intensifierar hållbarhetsarbetet – en fråga om lönsamhet

Tre av fyra handelsföretag arbetar aktivt med hållbarhet. Utöver att bidra till en hållbar utveckling och stärka varumärket har ekonomisk lönsamhet blivit en allt viktigare drivkraft för företagens hållbarhetsarbete.

Drygt varannan handlare (53 %) har ökat hållbarhetsarbetet de senaste året. För två år sedan var motsvarande siffra 30 procent. Nästan nio av tio handlare (87 %) anser att det finns ett klart positivt samband mellan satsningar på hållbarhet och lönsamhet.

”Handelsföretagen fortsätter att växla upp hållbarhetsarbetet. Det är glädjande att handlarna ser att de kan räkna hem satsningarna på hållbarhet rent ekonomiskt. Hållbara affärer blir alltmer lönsamma affärer. Det innebär att satsningarna kommer att fortsätta även i lågkonjunktur”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.   

Kunderna röstar med plånboken

Svensk Handels hållbarhetsundersökning visar att tre av fyra konsumenter tycker att det är viktigt att företag de köper av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Konsumenternas främsta drivkrafter är i första hand faktorer som gagnar dem själva – att produkten håller hög kvalitet, att produkten inte innehåller tillsatser eller farliga ämnen samt att produkten är nyttig eller hälsosam.

”Vägen till den hållbara konsumtionen går via handeln. Kunderna blir allt mer medvetna och gör aktiva val. I höst går vi till valurnorna för att rösta. I handeln röstar kunderna med plånboken nästan varje dag”, säger Karin Johansson.

Se Svensk Handel i TV4 Nyheterna

Nästan sex av tio (58 %) av kunderna lägger mer pengar på miljömärkta eller etiskt märkta varor jämfört med ett år sedan. Lite drygt fyra av tio konsumenter (43 %) säger att de väljer att köpa varor från ett visst företag eftersom de arbetar för att bidra till ett bättre samhälle.

Svensk Handels hållbarhetsundersökning har besvarats av 1 717 handelsföretag och 1 020 konsumenter.

Mindre användning plastbärkassar

Publicerad: 2018.04.03  •  Senast uppdaterad: 2018.04.03

Handeln visar vägen för minskad plastbärkasseanvändning

Naturvårdsverket har presenterat statistiken för antalet tunna plastbärkassar som satts på den svenska marknaden under 2017. Enligt dem använder handeln 832 miljoner tunna plastbärkassar under föregående år, vilket innebär att det arbete som handelsföretagen har påbörjat ligger i linje med regeringens ambition om att minska användningen av tunna plastbärkassar i Sverige till 2020.

Naturvårdsverket redovisade under tisdagen statistik för 2017 års förbrukning av tunna plastbärkassar.Siffran, som landade på 832 miljoner, avser hur många tunna plastbärkassar som till exempel butiker inom handeln samt restauranger har köpt in under året. Tillsammans med konsumenterna har företag inom handel, sedan informationsskyldigheten infördes 1 juni 2017, hörsammat och gemensamt åstadkommit en positiv trend gentemot målet att senast 31 december 2019 använda 90 plastbärkassar per person och år.

– Vi kan konstatera att handeln har agerat för att minska användningen av tunna plastbärkassar. Många handlare har satt upp informationsskyltar vid kassan, andra har börjat ta betalt för bärkassen och framförallt har många butiker börjat fråga kunden om de verkligen behöver en plastbärkasse. Medvetenheten hos både företag inom handeln och konsumenter har tveklöst ökat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Se Svensk Handel i SVT Rapport (18:25 minuter in i inslaget)

Svenska handelsföretag har agerat genom en rad aktiviteter. Bland annat startade H&M, Lindex och KappAhl initiativet One Bag Habit, för en mer hållbar konsumtion av plastbärkassar. Initiativet har under året lockat till sig fler handelsföretag och är nu som en av tre finalister nominerat till den prestigefyllda titeln ”Årets insats inom hållbart varumärkesbyggande” av Sustainable Brand Index 2018.

– Flera företag inom handeln har visat stor handlingskraft och gått före med initiativ för att minska konsumtionen av plastbärkassar. Handeln har visat att vi både kan och vill ta ansvar för att bidra till en förändring och en mer hållbar användning av plastbärkassar, avslutar Mats Hedenström.

Mer och mer regler!!

Handlarna: Regelbördan blir allt tyngre

Nästan 8 av 10 handelsföretag (78 %) upplever att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Dagligvaruhandeln samt järn-, bygg- och färghandeln är de branscher som anser att regelbördan ökat mest.

– Krångliga och onödiga regler innebär stora kostnader för handlarna. Regelbördan tar tid, pengar och resurser som handlarna hade kunnat lägga på att utveckla sin verksamhet eller anställa fler medarbetare, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Svensk Handels rapport ”Värsta reglerna” visar att dagligvaruhandlarna främst upplever att Livsmedelslagstiftningen tar tid. Egenkontroll av livsmedel samt dokumentationshantering i verksamheten är de moment som är mest betungande.

Bland sällanköpshandlarna är det främst skatteregler och arbetsrätten som kräver resurser. Av skattereglerna är de mest krävande delarna momsredovisning och skattedeklaration.

Inför tidsgräns för handläggning

För att minska regelbördan för handelsföretagen vill Svensk Handel att en maximal tidsgräns för handläggning i stat och kommun införs, att principen en ”regel in, en regel ut” börjar användas samt att företagen inte ska betala för den tillsyn som aldrig äger rum.

– Vi ska inte införa fler regler än vad vi klarar av att följa. Regler behövs men de ska vara tydliga och logiska. Det ska vara lätt att göra rätt. För att upprätthålla förtroendet är det viktigt att reglerna tillämpas lika för alla företag, säger Mats Hedenström.

Stämmer statistiken ???

Publicerad: 2018.03.23  •  Senast uppdaterad: 2018.03.23

Rättsväsendet måste vinna tillbaka handlarnas förtroende

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet minskade stölderna i butik under 2017. På 10 år har antalet polisanmälda butiksstölder minskat med nära 30 procent. Svensk Handels egna undersökningar talar dock ett annat språk.

När vi frågar våra medlemmar om deras utsatthet för brott kan vi konstatera att stölderna tvärtom ökat med cirka 30 procent de senaste tre åren. Det är ett resultat av att många handlare givit upp och slutat att anmäla brotten.

När polis och åklagare meddelar brottsoffren ”stölder under 60 kronor utreder vi inte”, ”ger inte brottet fängelse lägger vi ner utredningen” eller ”personen kommer troligen att dömas för andra brott, så vi släpper det” sänder det signalen att rättsväsendet inte tar brott som drabbar handeln på allvar.

Det i kombination med en polismyndighet i fritt fall, som inte ens mäktar med att utreda allvarliga övergrepp, har resulterat i att förtroendet för polis och åklagare är oroväckande lågt. Andelen sexualbrott och personrån har mer än fördubblats de senaste åren. Även antalet fall av misshandel, hot och trakasserier ökar också kraftigt (NTU 2016).

Ett grundfundament i den moderna demokratin är att ordning och trygghet upprätthålls. När medborgarna börjar tvivla på myndigheters och folkvaldas förmåga att skapa ordning riskerar ett frö av tvivel sås kring hela samhällskontraktet. Om de inte ens kan skydda oss mot vanliga gråtjuvar, kan vi då räkna med hjälp vid grövre brottslighet? Och frågan ställs, varför ska medborgaren hedra sin del av kontraktet, genom att betala in skatter och följa lagar och regler, om staten inte hedrar sin?

Svensk Handels undersökningar visar att två av tre stöldbrott begås av vaneförbrytare. Samtidigt verkar rättssystemet vara mer inriktat på dem som begår något enstaka brott. Risken att förlora jobbet eller få en prick i registret avskräcker knappast den som begått brott i hela sitt liv. Om man begår flera brott måste konsekvenserna bli kännbara och därför vara anpassade efter individens förutsättningar. Att 8 av 10 låter bli att betala sina böter visar på hur tandlöst dagens regelverk är.

Svensk Handel vill se fler synliga poliser på gator och torg och en kraftsamling mot vardagsbrott med fokus på vanekriminella. Påföljderna måste skärpas genom att straffrabatterna tas bort för dem som regelbundet begår brott. Politiker och myndighetsföreträdare måste börja visa att de förtjänar det förtroende som de fått och att det finns anledning för skattebetalarna att även fortsättningsvis hedra samhällskontraktet.

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Påsken bidrar till fler jobb

Publicerad: 2018.03.20  •  Senast uppdaterad: 2018.03.20

Mat för miljarder i påsk

Matbutikerna laddar butikshyllorna med ägg, sill, lax och annan mat inför påsken i nästa vecka. Under påskveckan väntas vi handla mat för 7,4 miljarder kronor. Skärtorsdagen är den stora inköpsdagen och omsättningen i dagligvaruhandeln väntas bli nästan dubbelt så stor som en genomsnittliga vardag.

– Påsken är en riktig mathelg och det kommer att vara ordentligt drag i landets matbutiker. Näst efter jul är påsk och midsommar de viktigaste högtiderna för dagligvaruhandeln, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Svensk Handels konsumentundersökning visar att tre av fyra (75 %) i år planerar att handla påskmaten i en större mataffär. Matförsäljningen på nätet stod för cirka 2 procent av den totala livsmedelsförsäljningen förra året. Inför årets påskhandel planerar 4 procent att klicka hem påskmaten på nätet.

Påsken bidrar till fler jobb

Högt tryck i handeln innebär också möjligheter till extraanställningar. Drygt var fjärde dagligvaruhandlare (27 %) planerar att ta in extrapersonal under påsken och totalt skapas 2 400 extrajobb.

– Bra fart i handeln innebär bra fart på arbetsmarknaden. Årets påskhandel kommer att skapa möjlighet för många unga att få chansen på arbetsmarknaden, säger Johan Davidson.

Ägg, sill och lax är de populäraste varorna på påskbordet. Konfektyrförsäljningen, där lösviktsgodis ingår, ökar med 64 procent jämfört med genomsnittsveckan. Traditionen håller i sig – majoriteten fyller påskägget med godis.

Även om påsken fortsatt är en av årets viktigaste högtider för handeln svarar allt fler handlare att påskens betydelse för försäljningen minskat under senare år.

E-handlarna mer optimistiska

Publicerad: 2018.03.15  •  Senast uppdaterad: 2018.03.15

E-handlarna mer optimistiska än butikshandlarna

Framtidstron bland de fysiska butikerna fortsätter att falla. Framtidsindikatorn landar på 90,2 i mars. Tillväxten inom e-handeln gör att optimismen bland e-handelsföretagen pekar uppåt. Det visar Svensk Handels handelsbarometer för mars månad.

För första gången mäter Handelsbarometern även framtidsförväntningarna bland e-handlarna. Förra året uppvisade e-handeln en tillväxt på 16 procent. Handelsbarometern visar att optimismen bland e-handelsföretagen är fortsatt hög. I mars steg framtidsförväntningarna med 2,5 enheter till 117,6.

”Handeln står mitt i ett skifte som drivs av ett kundbeteende som förändras i snabb takt. Vi har nått en brytpunkt där all tillväxt inom sällanköpshandeln sker på nätet. Optimismen bland Sveriges e-handlare är het”, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Framtidsindikatorn för den fysiska butikshandeln minskade med 3,2 enheter och landar på 90,2 i mars. Det är drygt 10 enheter lägre än samma månad förra året. Mest föll förväntningarna på den framtida försäljningen.

Trots att handlarnas förväntningar på butikshandeln i stort sviktar går tron på den egna butiken mot strömmen. Förväntningarna på den egna butiken steg i mars och ligger i linje med siffrorna för förra året.

”Fysiska butiker kommer naturligtvis även framöver att ha en central roll i handeln. Däremot har konkurrensen hårdnat och butikerna behöver vässa sina erbjudanden för att lyckas vara attraktiva även i framtiden”, säger Karin Johansson.

Försäljningen minskade i februari för kläd och skobranschen

Försäljningen snöade in i februari

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fysiska butiker, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 9,4 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Även skobutikernas försäljning uppvisade en negativ utveckling och minskade med 5,8 procent.

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Februaris försäljning har haft det bakhalt trots blygsamma jämförelsetal från februari förra året (-6,1 för kläder och -2,1 för skor). Snöovädret i delar av Sverige i slutet av månaden gjorde inte saken bättre, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Månaden ligger inklämd mellan vinterns slutreor och en vårförsäljning som inte kommit igång. Det gör februari till den minsta försäljningsmånaden som också ger låga marginaler. Det är först i mars som vårens mode börjar sälja i en större omfattning. I år ligger påsken tyvärr i mars och dessutom i samband med lönen, vilket är negativt för sällanköpsvaruhandeln då intresset under påskhelgen ligger på mat.

– Det verkar bli en väldigt tuff inledning på året för modehandeln, avslutar Mikael Sandström.

Handelns stora valfråga!

Publicerad: 2018.03.05  •  Senast uppdaterad: 2018.03.02

Alarmerande brottsläge handelns stora valfråga

Frågor som rör lag och ordning har blivit en av de viktigaste frågorna inför valet. För många handlare är det rent av den viktigaste valfrågan, skriver Karin Johansson.

Säkerhetsläget i handeln är på många håll alarmerande. Brotten blir fler och grövre till sin natur. I vissa utsatta områden har det gått så långt att butiker stängt för att manifestera mot den växande kriminaliteten. Den ökade otryggheten i samhället har medfört att frågor som rör lag och ordning seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför valet 2018. För många av handelns företag är det rent av den viktigaste valfrågan.

När vi nu går in i ett valår kommer Svensk Handel därför att kräva att politiken prioriterar brotten som drabbar handeln. Vem kan tro på politikers tal om vikten av fler företag när samhället inte ens förmår att skydda många av de företagare som vi redan har?

Svensk Handels undersökningar visar att det årligen sker cirka två miljoner stölder från landets butiker. Majoriteten av stölderna utförs av vaneförbrytare som systematiskt stjäl. Bilden av den snattade skolungdomen måste suddas ut, stölderna som drabbar handeln är inga pojkstreck, utan allt mer organiserad.

Utöver att brotten mot handeln ökar ser vi också att tonen blivit råare och respektlöshet bland de kriminella större. Det är oroväckande med tanke på att handeln är arbetsplats för en halv miljon människor.

Svensk Handels stöldrapport visar att handlarna investerar stora summor i säkerhetshöjande åtgärder. Sammantaget lägger handelns företag nästan halva polisens budget, cirka 11 miljarder, på väktare och andra säkerhetsåtgärder. Även om handlarna arbetar hårt för att försöka bromsa utvecklingen är brottsligheten ett samhällsproblem som måste lösas av polis och rättsväsendet.

Svensk Handel har länge drivit frågan att 10 000 fler synliga poliser behövs på våra gator och torg. Det är ett positivt steg att flera partier lagt fram liknande förslag. Svensk Handel vill också göra det möjligt att porta de som notoriskt stjäl från våra butiker. I grunden måste det till en attitydförändring mot brotten som drabbar handeln. Rättsväsendet måste snabbt och resolut visa att de står på handlarnas sida.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Tillväxt i e-handeln

Publicerad: 2018.02.21  •  Senast uppdaterad: 2018.02.21

Stark tillväxt i e-handeln

E-handeln växte med 16 procent under förra året. Totalt omsätter den svenska e-handeln 67 miljarder kronor, vilket är nio procent av den totala handeln. Leksaks-, bygg- och livsmedelshandeln var de delbranscher som hade störst tillväxt under det gångna året. Det visar E-barometern från Postnord, HUI Research och Svensk Digital Handel.

Drygt sex av tio konsumenter (66 %) har näthandlat den senaste månaden och av dessa har nästan var tredje (31 %) handlat från utlandet. Kina är fortsatt det populäraste landet att shoppa från. Den främsta drivkraften att handla från utlandet är att priserna är lägre (63 %) och att utbudet är större (51 %).

Varannan svensk nätbutik har å sin sida försäljning till utlandet. Våra nordiska grannar – Norge, Finland och Danmark – är de största marknaderna.

När e-handelskunderna får lista de kanaler som ger dem mest personlig och relevant information hamnar e-post högst upp. Många kunder föredrar e-post för erbjudanden, även om de säger att den inte ska vara för påträngande.

Kundernas viktigaste källor inför köpet är butiken/varumärkets webbsida, Google och kundrecensioner.

E-handelns andel i olika branscher:
Hemelektronik 30 %
Kläder och skor 16 %
Sport och fritid 10 %
Bygghandel 10 %
Möbel- och inredningshandeln 5 %

Läs rapporten i sin helhet här

Högre framtidsutsikter

Publicerad: 2018.02.15  •  Senast uppdaterad: 2018.02.15

Handlarnas framtidsutsikter något ljusare

Handlarnas framtidsförväntningar ökar något i februari. Optimismen finns framförallt i dagligvaruhandeln. Inom sällanköpshandeln fortsätter framtidsutsikterna att falla. Framtidsindikatorn landar på 93,4 i månadens Handelsbarometer.

– Stora delar av handeln står mitt i en digital transformation som pressar butikernas lönsamhet. Trots att vi handlar mer än någonsin utmanas många handlare av förändrade konsumtionsbeteenden och en allt hårdare prispress. Tillväxten i detaljhandeln sker idag på nätet, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Förväntningarna på den framtida lönsamheten är kvar på låga nivåer. Det som lyfter Framtidsindikatorn är förväntningarna på den framtida försäljningen och att tron på antalet anställda ökar något. Årets inledande månader brukar vara de svagaste för detaljhandeln.

– Februari är historiskt en svag månad för detaljhandeln och den hjälps inte av den osäkerhet som råder just nu. Vi har dels osäkerheten på bostadsmarknaden men även börserna har sviktat den senaste tiden, vilket riskerar att slå mot konsumtionen och därmed detaljhandeln, säger Karin Johansson.

Dagligvaruhandlarna, som ofta är mindre känsliga för ekonomisk osäkerhet, är betydligt mer optimistiska om framtiden i månadens Handelsbarometer.

Välkomnar möjlighet att porta brottslingar

Publicerad: 2018.02.05  •  Senast uppdaterad: 2018.02.05

Svensk Handel välkomnar möjlighet att porta brottslingar

Justitieminister Morgan Johansson (s) öppnar för att de som notoriskt stjäl eller förstör ska kunna portas från butiker. Svensk Handel som länge har efterlyst ett så kallat tillträdesförbud välkomnar initiativet. ”Viktig pusselbit för att skapa tryggare butiker”, säger Per Geijer säkerhetschef på Svensk Handel.

Många handlare vittnar om problem med personer som vid upprepade tillfällen stjäl eller på andra sätt missköter sig i butiken. I dag saknar handlaren helt möjligheten att med laglig grund stoppa personer från att besöka butiken. Detta är något som både Svensk Handel och handelsfacket Handels har vänt sig mot.

”Det är orimligt att handlaren i dag helt saknar möjlighet att avsluta kundrelationen. Att införa ett tillträdesförbud är en markering och en viktig pusselbit för att skapa tryggare butiker”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska se över hur förslaget kan utformas samt även titta på nya brott som tar sikte på systematiska stölder och hälerier. Utredningen ska vara klar i januari nästa år.

Stoppa momsfusket från Kina

Svensk Handel välkomnar stopp på momsfusket från Kina

Tullverket kräver en handlingsplan från Postnord för att komma åt momsfusket från Kina. Svensk Handel ser positivt på beskedet som är ett steg mot att skapa mer rättvisa spelregler för svenska handelsföretag.

– Svensk Handel välkomnar att Tullverket och Postnord nu agerar för att skapa rättvisa spelregler. Det är något som vi har efterfrågat länge och låt oss hoppas att arbetet sker skyndsamt, säger Stefan Kvarfordt, EU-ansvarig på Svensk Handel.

Den svenska näthandeln från Kina har ökat lavinartat och cirka 120 000 paket klickas hem varje dag. En viktig förklaring till den snabba ökningen är att privatpersoner i princip handlat momsfritt från sajter som Wish och Alibaba. Detta trots att regelverket är tydligt – moms ska betalas från första kronan.

– I ett läge där utvecklingen på nätet går snabbt och pristransparensen är total kan vi inte låta kinesiska företag slippa de skatter och avgifter som svenska företag betalar. I förlängningen är det ett hot mot svenska företag och jobb, säger Stefan Kvarfordt.

Tullverket kommer att förstärka kontrollen av postflödet vid Arlanda och Toftanäs. Postnord kommer å sin sida att ta ut en administrativ avgift för hanteringen av paketen.

Svensk Handel har under en längre tid drivit frågan om hur kinesiska e-handelsföretag subventioneras och anser att flera åtgärder behöver genomföras. Finansminister Magdalena Andersson har aviserat att hon avser att tidigarelägga införandet av de nya EU-regler som från år 2021 kräver att online-marknadsplatser som Wish och Alibaba får ansvar för att moms betalas in.

– Det är en mycket viktig åtgärd som behöver komma på plats så fort som möjligt”, säger Stefan Kvarfordt.

Utöver momsfrågan har Svensk Handel tidigare kritiserat att kinesiska e-handelssajter får sina paketleveranser subventionerade.

Dystrare miner

Dystrare miner med julhandeln i backspegeln

Handlarnas framtidsförväntningar minskade i januari. Även om januari normalt är en svag månad för handeln landar Framtidsindikatorn på en lägre nivå än under samma månad förra året. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer.

Både inom dagligvaru- och sällanköpshandeln minskar optimismen bland handlarna. Det gör att Framtidsindikatorn backar med 3,8 procent och hamnar på 92,7. Framförallt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som minskar.

– Efter julhandeln som är många handlares höjdpunkt är tongångarna återigen dystrare. Black Friday och julhandeln drev på försäljningen på nätet. Tillväxten i handeln sker idag på nätet och det påverkar givetvis framtidsutsikterna bland landets butiker, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Förväntningarna för detaljhandeln i stort har minskat de senaste månaderna och trenden fortsätter. Däremot är optimismen betydligt större för den egna butiken.

– Handlarna tror på sin affär och är fortsatt mer optimistiska kring framtidsutsikterna för den egna butiken än för detaljhandeln som helhet, säger Karin Johansson.

Ingångslönerna i handeln har ökat

Höga ingångslöner hindrar framväxten av nya jobb i handeln

Ingångslönerna i handeln har ökat med nästan 50 procent på femton år. Det har bidragit till en sammanpressad lönestruktur som förhindrar framkomsten av nya jobb i handeln. Det visar en färsk rapport från HUI Research.

Trots att arbetslösheten sjunker är den fortsatt cementerad på en hög nivå bland vissa grupper i samhället. Arbetslösheten bland utrikes födda är exempelvis nästan fyra gånger högre än den är för inrikes födda. Handeln skapar många arbetstillfällen och har stor potential att ge fler chansen på arbetsmarknaden. Samtidigt pekar HUI Researchs rapport på att lönestrukturen inom handeln bidrar till att stänga ute exempelvis nyanlända och unga från att arbeta i handeln.

Sammanpressade löner i handeln

Under perioden 2000-2015 ökade ingångslönen i detaljhandeln med 49 procent, att jämföra med 36,5 procent för den genomsnittliga medarbetaren. Det är fråga om reala löneökningar, det vill säga inflationen är borträknad. Att ingångslönen ökat snabbare än den genomsnittliga lönen innebär att lönestrukturen blivit än mer sammanpressad. Två av tre som arbetar inom handeln har en lön som ligger inom tio procent från ingångslönen.

– Våra resultat utgör en stark indikation på att ingångslönerna i detaljhandeln är högre än jämviktslönen, vilket leder till ofrivillig arbetslöshet och att nyanlända inte erbjuds arbeten inom branschen, säger professor Sven-Olov Daunfeldt, som tagit fram rapporten.

Löneutvecklingen i handeln problematiseras också i rapporten. Räknar vi med handelns höga nivåer för OB-ersättning slutar den genomsnittliga timlönen i praktiken att öka när medarbetaren fyllt 26 år. Orsaken är att unga i större utsträckning arbetar kvällar och helger.

Sänkta arbetsgivaravgifter skapade fler jobb

Rapporten har också tittat på sysselsättningseffekterna av sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga som genomfördes 2007. Resultaten visar att de detaljhandelsföretag som fick relativt stora sänkningar av lönekostnaderna ökade antalet anställda mer än de som endast fick en mer marginell minskning av lönekostnaderna.

Svensk Handel har tidigare framhållit de positiva sysselsättningseffekter som sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga haft i handeln. Svensk Handels analyser visade exempelvis att antalet ungdomar som arbetar i handeln ökade med cirka 16 000 personer under perioden 2006–2013. Den lägre arbetsgivaravgiften för unga slopades helt 2016.

Läs rapporten i sin helhet här

Lyssna på Sveriges Radios intervju med HUI här

Säljindex på skor och kläder 2017

Publicerad: 2018.01.10  •  Senast uppdaterad: 2018.01.10

Plus för skor – minus för kläder

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fysiska butiker, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 4,7 procent i december jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en ökning med 7,2 procent. För helåret 2017 har försäljningen av kläder i fysiska butiker minskat med 2,6 procent. Under samma period har försäljningen i skobutikerna följt samma mönster och minskat med 2,5 procent.

    December 2017 Helår 2017
Butiker Kläder -4,7% -2,6%
  Skor 7,2% -2,5%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Det var snön i början av månaden och inte julhandeln som gav en bra månad för skohandeln, medan klädförsäljningen visade minus, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Mellandagsrean i modehandeln har delvis tappat i intresse eftersom Black Friday på kort tid övertagit rollen som fyndköpsfenomen. Branschen har genom sin jakt på rabatter först minskat i den reguljära julhandeln och nu har också mellandagsreans betydelse avtagit, menar Sandström. I vår julprognos hade skohandeln till och med den 20 december ökat med 10 procent och kläder minskat med 4,5 procent. Därefter har alltså klädhandeln inte sett någon förbättring samtidigt som skoförsäljningen också har
försämrats, vilket tyder på en dålig julspurt och mellandagsförsäljning.

– Totalt har försäljningen för skor och kläder i de fysiska butikerna minskat med 2,5 respektive 2,6 procent under 2017. Det är ett dystert facit som också bör få varje långsiktig hyresvärd att börja fundera, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Metoo-kampanjen

Arbetsgivares skyldigheter avseende sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en sammanfattning med anledning av #Metoo-kampanjen

Med anledning av #Metoo-kampanjen aktualiseras bland annat frågan om vilka skyldigheter som åvilar en arbetsgivare som får kännedom om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Svensk Handel har tagit fram en sammanfattning som alla arbetsgivare bör ta del av.

Åtgärder vid misstänkta trakasserier

Om en arbetsgivare får reda på att en arbetstagare anser sig blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, av någon annan på arbetsplatsen, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de påstådda trakasserierna. Det kan till exempel vara fråga om händelser vid en kick-off eller en tjänsteresa.

Arbetsgivarens utredning ska genomföras skyndsamt. Den bör ske genom att tala med den som anser sig vara utsatt för trakasserier och den som utpekas som förövare. Arbetsgivaren bör ta reda på om det finns vittnen och annan bevisning samt skriftligen dokumentera utredningen.

Om det framkommer att någon blivit trakasserad har arbetsgivaren en skyldighet att vidta åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Det kan till exempel röra sig om tillsägelse, erinran, omplacering eller ytterst ett skiljande från tjänsten genom uppsägning eller avsked. Det är omständigheterna i varje enskilt fall som avgör om det finns laglig grund att skilja någon från tjänsten. En underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avsked får i normalfallet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Även om det gäller omständigheter som arbetsgivaren inte har känt till så är det svårt att vinna framgång med en uppsägning som grundar sig på händelser som ligger mer än ett eller maximalt två år tillbaka i tiden.

Frågan om en uppsägning eller ett avsked var korrekt kan prövas av domstol. Med tanke på att en felaktig uppsägning eller ett felaktigt avsked kan leda till att företaget döms att betala mycket höga skadestånd rekommenderar vi medlemsföretag att alltid kontakta Svensk Handel innan en person sägs upp eller avskedas.

Om uppgifterna om trakasserier tyder på att brott kan ha begåtts bör arbetsgivaren anmäla detta till polisen. Svårare fall av trakasserier, mobbning och kränkningar ska dessutom anmälas omgående till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren är även skyldig att vidta de åtgärder som kan behövas för att i framtiden förhindra trakasserier. Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier gäller också i förhållande till en person som fullgör praktik eller utför arbete såsom uthyrd eller inlånad arbetskraft.

Vad räknas som sexuella trakasserier?

Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har sexuell natur. En ömsesidig flört på en arbetsplats är därför inte att bedöma som sexuella trakasserier och är därmed inte förbjuden.

Alla former av ovälkommen fysisk kontakt omfattas, allt från straffbara handlingar såsom våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande till mer flyktig beröring såsom att stryka sig mot en annan persons kropp, nypningar, kramar eller liknande. Sexuella trakasserier kan även avse oanständiga kommentarer, anspelningar eller förslag av sexuell natur samt uppsättning av pornografiska bilder på arbetsplatsen.

I begreppet trakasserier ligger också att den person som blir utsatt för ett beteende uppfattar detta som ovälkommet och kränkande. Det är alltså inte den som trakasserar som avgör om beteendet ligger inom ramen för vad som kan anses vara till exempel jargong på arbetsplatsen eller välkommen fysisk beröring. Det är också viktigt att den som blir utsatt säger ifrån eller på annat sätt visar att beteendet inte är acceptabelt. Uppenbart trakasserande handlingar anses vara självklara övertramp. Den utsatta behöver i sådana fall inte säga ifrån att beteendet är oacceptabelt.

Medlemmar kan kontakta Svensk Handels arbetsrättsliga jour för information och rådgivning.

Gott Nytt ÅR

 

 

 

Gott Nytt År

önskar styrelsen Norrköping Handel

 

Cecilia_ARickard_JChristian_HAnna_F

Cecilia                                        Rickard                                      Christian                                   Anna

Magnus_CaldemarEmil_CAnders_OhlssonPeter_L

Magnus                                     Emil                                            Anders                                      Peter

Niklas_A  Andreas_GAlexander_GKenneth_M

Niklas                                              Andreas                                     Alexander                                  Kenneth

Fredrik_Lindströmbo_axelsson

Fredrik                                     Bo

                                                    

                                                 

Svensk Handel om julhandeln från Kina

Svensk Handel om julhandeln från Kina

Svensk Handel har under de senaste diskuterat och lyft frågan om problematiken kring den ökade e-handeln från Kina. Vi har bland annat medverkat i Aktuellt, SVT Morgonstudio, Sveriges Radios program Studio Ett och skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Svensk Handel har lyft frågan om producentansvar och vikten av att globala utmaningar kräver globala lösningar. Svenska handelsföretag kan inte längre acceptera en situation där försäljningen via e-handelsplattformar, som Wish eller Alibaba, undviker eller inte omfattas av de många regler, skatter och avgifter den svenska handeln efterlever. På sikt riskerar det att kosta arbetstillfällen i Sverige, öka risken för skador bland konsumenter och påverka konsumenternas förtroende för e-handeln negativt.

Läs debattartikeln i SvD här 

Lyssna på Mats Hedenström i Studio Ett här

Piratkopior byts in mot äkta varor

Piratkopior byts in mot äkta varor

Se upp med vad du som butik tar emot. Mellandagarna är bytesdagar och många julklappar lämnas tillbaka till butiken.

Svensk Handel vill varna för en typ av bedrägeri som kan vara aktuellt i mellandagarna. Bedragaren utnyttjar öppet köp och returnerar en piratkopia av den äkta varan. För att försvåra för butiken används ofta den äkta förpackningen. Butiken riskerar att drabbas ekonomiskt och förtroendemässigt.

Billiga kopior av europeiska kvalitetsprodukter är nu tillgängliga för en bråkdel av priset. Det rör sig om både plagiering men även piratkopior med ”äkta” logotype.

Den svenska knivföretaget Fällkniven känner till problemet väl. Vid ett par tillfällen har kunder returnerat kopior till en mycket stor återförsäljarkedja. Personalen kunde inte skilja kopian från den äkta kniven. Fällkniven fick senare förfalskningarna skickade till sig och utförde grundliga tester på knivarna. Testerna visade bland annat att stålet i de falska knivarna var av usel kvalitet.

60 % av alla piratkopior görs i Kina och säljs via billiga e-handelssajter. Dessa kopior kan vara mycket svåra att skilja från den äkta produkten.

– Om till och med vi som experter har svårt att se skillnad på äkta varor och piratkopior från billiga e-handelssajter så kan man tänka sig att det är en näst intill omöjlig uppgift för den gemene konsumenten, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Ökad skoförsäljning i december

Publicerad: 2017.12.22  •  Senast uppdaterad: 2017.12.22

Snön ökade skoförsäljningen

Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning av hur försäljningen i fysiska kläd- respektive skobutiker har utvecklats hittills i årets julhandel (1 december till och med 20 december 2017).

Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 4,5 procent och att försäljningen av skor har ökat med 10,0 procent, jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen i jämförbara fysiska butiker och i löpande priser.

    Utveckling

1-20 december 2017

Prognos

december 2017

Prognos
helåret 2017*
Butiker Kläder -4,5% -3,0% -2,4%
  Skor 10,0% 6,0% -2,5%

*Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2017.

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Fram till och med den 20 december hade skohandeln ökat med 10,0 procent jämfört med december förra året medan klädförsäljningen backat med 4,5 procent. Skoförsäljningen boostades av snövädret samtidigt som jämförelsesiffrorna för 2016 var svaga. Dessvärre bedömer jag dock inte att ökningen blir så stark när hela december gått utan hamnar runt 6 procent, säger Svensk Handel Stils branschordförande Mikael Sandström.

– Förra året gjordes mätningen 1 till och med den 21 december, medan den i år gjordes till och med den 20 december. Tendensen att köpa julklapparna sent – om man inte redan köpt dem på Black Friday i november – håller i sig, vilket kan vara en bidragande orsak till den dåliga utvecklingen. Mellandagarnas försäljning bör hjälpa upp siffrorna varför vi räknar med att det visserligen blir en nedgång, men att den stannar på cirka 3 procent, säger Mikael Sandström.

– Baserat på denna bedömning för december kommer vi att på helåret 2017 se en minskad försäljning med 2,4 procent för kläder och 2,5 procent för skor i de fysiska butikerna, avslutar Mikael Sandström.

Kontantköp minskar

Dramatisk minskning av kontantköp i handeln

Andelen kontanta betalningar vid köp för under 100 kronor har minskat med 12 procentenheter från föregående år. Kontanter har tappat i popularitet som betalningsmetod till förmån för betalappar. Det visar en ny riksomfattande undersökning om svenska folkets betalvanor.

Analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence, har i samarbete med Svensk Handel, Länsförsäkringar bank, SEB och Payex, genomfört en undersökning om svenskars betalvanor.

Undersökningen visar att kortbetalningar stärker sin ställning som den populäraste betalningsmetoden. Kontanter är den föredragna betalningsmetoden för 27 procent av respondenterna vid köp under 100 kronor. Det är en minskning med 12 procentenheter från föregående års nivå.

– Att kontanta betalningar under 100 kronor minskar dramatiskt ger ytterligare bekräftelse på det vi tidigare har sett. Kontanter blir alltmer marginellt som betalmedel och andra betalningsmetoder tar över, säger Bengt Nilervall, betalexpert på Svensk Handel.

Betalappar blir allt viktigare i framtiden

Betalappar har under de senaste åren ökat i betydelse och används numera lika ofta som kontanter vid betalningar som görs veckovis eller oftare. Undersökningen visar dock att betalappar används oftare än kontanter när det kommer till betalningar som görs ett par gånger per månad.

– Vi kan se att betalbeteenden har förändrats markant under de senaste fyra åren. I framtiden kommer betalappar att bli än mer relevanta och ett naturligt nästa steg är att de kommer in på den etablerade fysiska handeln, så som exempelvis mat och klädbutiken, fortsätter Bengt Nilervall.

Visa fler