1
ing
2
knappingsborg
3
dg
4
5
mirum
smedby
hg

Välkommen att bli en del av framtidens Handelsstad!

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping växer på flera sätt och vi tar bl.a. ett stort utvecklingssteg med anledning av byggandet av Ostlänken. Vi vill samverka för en gemensam och tydlig röst och vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med dig.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

Handelns lönsamhet sjunker

Publicerad: 2019.05.29   •   Senast uppdaterad: 2019.05.29

Orosmoln över handeln trots god konjunktur

Trots flera år med god konjunktur sjunker handelns lönsamhet. Handeln har blivit en internationell marknad och konkurrensen för svenska handlare blir allt hårdare. E-handeln skapar en intensiv prispress som pressar marginalerna. Tuffast är läget för medelstora företag inom sällanköpsvaruhandeln. Det visar Svensk Handels lönsamhetsrapport.

– Det hänger ett orosmoln över sällanköpsvaruhandelns förutsättningar att klara lönsamheten i den strukturomvandling som nu pågår. Många brottas med svag lönsamhet trots att konjunkturen är god, ett svagare konjunkturläge risker att bli en tuff utmaning många butiker, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ett uttryck för detaljhandelns snabba strukturomvandling är att andelen e-handelsföretag inom sällanköpsvaruhandeln ökat från 6 till 24 procent mellan år 2007 och 2017. Svensk Handels lönsamhetsrapport visar dock att majoriteten av e-handelsföretagen uppvisar svag lönsamhet.

E-handelsmognad medför pressad lönsamhet

E-handelsmogna branscher i handeln har generellt mer pressad lönsamhet. Det tydligaste exemplet är elektronikbranschen, där e-handeln står för cirka 30 procent av försäljningen. Elektronikbranschens har haft en årlig omsättningstillväxt nära noll mellan år 2013 till 2017. Det har medfört att 12 procent av de heltidsanställda har sagts upp de senaste fem åren.

Ett annat exempel är klädhandeln där försäljningen på nätet växer snabbt och utgör nära en femtedel av den totala försäljningen. Det har bidragit till att klädhandeln, för första gången på 20 år, uppvisar en lägre rörelsemarginal än sällanköpsvaruhandeln som helhet.

– Omsättning som tidigare tillfallit butiker hamnar i allt större utsträckning hos svenska, men också hos utländska e-handlare. När kunder kan handla från hela världen blir också konkurrensen stenhård, är priserna för höga handlar kunden helt enkelt från utlandet istället, säger Johan Davidson.

En delbransch i handeln som visar starkare siffror än sällanköpsvaruhandeln som helhet är järn- och bygghandeln som fått draghjälp av den starka bostadsmarknaden.

Svagare än ekonomin i stort

Rapporten visar också att tillväxten i detaljhandeln historiskt följt ökningstakten i ekonomin ganska väl. Men år 2017 sker ett trendbrott där detaljhandelns tillväxtsiffror är betydligt svagare än ekonomin i stort. Istället lägger hushållen sina pengar på bostäder, restaurang- och hotellbesök.

Detaljhandeln har lägre rörelseresultat än näringslivet som helhet. Partihandeln går starkare än detaljhandeln men ligger fortfarande under snittet för hela näringslivet i stort.

Höga fraktkostnader hindrar svenska e-handlare

Publicerad: 2019.05.24   •   Senast uppdaterad: 2019.05.24

Höga fraktkostnader barriär för svensk e-handelsexport

Svenska e-handlare reagerar mot de höga kostnaderna för paketleveranser. Dyra fraktkostnader är det enskilt största hindret när svenska e-handlare överväger att sälja till konsumenter i andra EU-länder.

6 av 10 e-handelsföretag anger att fraktkostnader är ett stort, eller mycket stort hinder, för att börja exporta till andra EU-länder.

– Det faktum att Sverige har bland EU:s högsta kostnader för paketleveranser innebär en alarmerande konkurrensnackdel. När detaljhandeln blir allt mer internationell måste svenska e-handlare få rätt förutsättningar att konkurrera, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Handelsunderskott för e-handeln

Den svenska handeln lider av ett e-handelsunderskott på ett par miljarder kronor. Under 2018 handlade svenska konsumenter varor från utländska e-handlare för cirka 11 miljarder kronor, att jämföra med den svenska e-handelsexporten som beräknas till 5-9 miljarder.

Möjligheten att konkurrera med pris, att få ordning på logistikkedjan och förutsättningar att bedriva marknadsföring är andra hinder som företagen upplever står i vägen för e-handelsexpansionen inom EU.

– Det finns mycket kvar att göra för att få EU:s inre marknad att fungera optimalt. En effektivare inre marknad för e-handel och paketleveranser skulle främja både handlare och konsumenter, säger Johan Davidson.

Momsregler hinder för export utanför EU

Momsregler och andra skatteregler tillkommer som stora hinder vid export utanför EU. Men även där är fraktkostnaderna det största problemet. 7 av 10 anger att det är ett stort eller mycket stort problem för att börja sälja till konsumenter utanför EU.

Svensk Handels undersökning, som besvarats av cirka 300 handlare som säljer via nätet, visar att varannan renodlad e-handlare säljer till konsumenter i andra länder. Bland de som har fysisk butik och e-handel säljer enbart 2 av 10 till andra länder.
De företag som väl börjat sälja till utlandet är betydligt mer positiva till att expandera till fler länder.

– Tröskeln till att exportera är högst första gången. När företagen väl börjat sälja till utlandet är det enklare att fortsatta expandera. Åtgärder som stimulerar fler handelsföretag att ta första steget och börja sälja till andra länder skulle ge god effekt, säger Johan Davidson.

När svenska konsumenter handlar från utlandet ligger Tyskland, Storbritannien, USA och Kina i topp. Svenska handlare säljer främst till våra nordiska grannar.

Nya regler för betalningar

Publicerad: 2019.05.27   •   Senast uppdaterad: 2019.05.27

Nya regler för betalningar påverkar både handlare och konsument

Ny EU-lagstiftning påverkar kortbetalningar från och med september 2019. De nya reglerna ska skydda konsumenten och öka säkerheten. Direktiven kommer att påverka dig som handlare, det här behöver du veta för att vara förberedd.

Principen bakom ett starkt kundgodkännande är att öka säkerheten för elektroniska betalningar och för att säkerställa konsumentskydd mot bedrägerier. Kraven på stark kundautentisering kommer att påverka handlare, framför allt inom e-handeln men även inom den fysiska handeln. Även konsumenter kommer att påverkas av de nya direktiven därför är det viktigt att du som handlare är förberedd.

EU:s nya betalningsdirektiv PSD2 trädde i kraft i maj 2018. Som en del av betalningsdirektivet kommer från och med den 14 september 2019 nya tekniska regleringsstandarder (RTS) gällande stark kundautentisering (SCA) att tillämpas inom EU. Regleringsstandarden definierar specifika krav för att säkerställa en säker autentisering och kommunikation mellan olika aktörer inom betalningsekosystemet.

Vad är en stark kundautentisering?

För att uppnå en stark kundautentisering måste konsumenten identifiera sig med hjälp av minst två av följande tre faktorer vid alla digitala betalningar:

  • Kunskap – Något som konsumenten vet, exempelvis lösenord eller pin-kod.
  • Innehav – Något som konsumenten har, exempelvis ett kort eller telefon.
  • Unik egenskap – Något som kunden är, exempelvis biometriska funktioner som ansiktsform eller fingeravtryck.

Undantag från kraven

För att underlätta för både konsumenten och handlaren medger RTS att vissa transaktioner kan undantas från kravet på stark kundautentisering.

Vad behöver handlaren göra för att följa de nya kraven

Den 14 september kommer dessa regler träda i kraft för alla digitala betalningar inom Europa. Just nu pågår arbetet hos både banker, betaltjänstleverantörer och kortnätverk för att ta fram tekniska lösningar som uppfyller säkerhetskraven inom PSD2. För att kunna ta emot betalningar även efter 14 september gäller det därför att du som handlare ser till att dessa lösningar kan användas i din e-handel och i din butik.

Kontakta din kortinlösande bank och din betalväxel (PSP) för att försäkra dig om att du har allt på plats inför den 14 september 2019.

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert Betalfrågor, Stockholm
010-47 18 544

Fredrik Reinfeldt lyfte fram platsens betydelse för att skapa trygghet

Publicerad: 2019.05.14   •   Senast uppdaterad: 2019.05.14

Attraktiva platser kan stävja brottslighet

Säkerhetsfrågorna tog plats på Svensk Handels stämma. Fredrik Reinfeldt lyfte fram platsens betydelse för att skapa trygghet. Ica-handlarna Therese och Örjan Josefsson utsattes för ett grovt rån och har svarat med att öka engagemanget i lokalsamhället.

Therese och Örjan Josefsson som driver Ica Supermarket Bro utsattes för ett väpnat rån där gärningspersonerna sköt med gevär för att komma in i butiken. Personalen hade änglavakt och ingen skadades. Efter rånet svarade Therese och Örjan med ett oväntat drag.

– Vi förlängde öppettiderna en timme, från kl 21 till 22, berättar Örjan Josefsson.

Dessutom pratade de med skolorna i närområdet om ungdomarnas respekt och attityder. När de ertappade snattande ungdomar fick de ofta svaret att ”snatta, det gör väl alla”. Ett förhållningssätt som de inte tänkte tillåta sig acceptera.

– Det har varit helt avgörande att sätta tydliga regler kring vad som är acceptabelt, annars har vi gett upp på förhand, säger Therese Josefsson.

I samband med Säkerhetsveckan släppte Svensk Handel en stöld- och svinnrapport som visade att butiksstölderna uppgår till 6,8 miljarder årligen. Stölder och hot är vardagsmat för många handlare. En av fem svarade att de till och med överväger att flytta eller lägga ned sin butik.

– Fler företagsbeslut i handeln fattas på grundval av trygghetsfrågan. Inför nyetableringar är butikens säkerhet en huvudparameter, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Platsens betydelse stor

Fredrik Reinfeldt är ordförande för Trygghetskommissionen som tittat på platsen, torgets, betydelse för att skapa trygghet. Många gånger lämnas exempelvis ett torg åt sitt eget öde. Slutsatsen är att det behövs ett tydligare ägarskap och att samla olika aktiviteter. Här är handelns betydelse central.

– I socialt utsatta områden är handelns betydelse ännu starkare. När Ica valde att etablera sig i Gårdsten utanför Göteborg var det en stor seger för stadsdelen, säger Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt skriver under på att även polis och rättsväsendet behöver göra mer för att stoppa brottsligheten.

– Polisen prioriterar grövre brott och butiksbrotten tappas bort. Det är ett stort problem som måste åtgärdas, men fler poliser är dock inte enda svaret på lösningen, säger Fredrik Reinfeldt.

Minska användningen av plastbärkassar

Ny våg för att minska användningen av plastbärkassar

Den svenska lagstiftningen kring användningen av plastbärkassar har nu varit i kraft i snart två år. Under denna period har användningen stadigt minskat, inte minst genom handelns olika initiativ som innefattat bland annat informationskampanjer och direkt kommunikation. Svensk Handel har tagit fram nya informationsskyltar som kan användas i butik.

Just dialogen med konsumenten vid köptillfället har varit ett väldigt effektivt sätt att kommunicera behovet av att vi alla reflekterar över användningen av plastbärkassar. Andra initiativ som varit framgångsrika är exempelvis One Bag Habit, vilket består av flera medlemsföretag i detaljhandeln, som gått samman för att minska användningen genom att informera och ta ut ett pris på kassarna och samtidigt skänka överskottet från försäljningen till frivilligorganisationer.

Antalet plastbärkassar som används av svenska konsumenter är dock fortfarande över de mål som EU-lagstiftningen satt. Därför kommer fler riktade insatser behöva göras och Svensk Handel bidrar till detta genom att nu lansera uppdaterade skyltar som med fördel kan användas av Svensk Handels medlemmar i anslutning till köptillfället.

Konkreta tips till dig som handlare

  • Uppmuntra kunder till att återanvända sina plastbärkassar. (I Storbritannien har handlare till exempel infört att man får bonus varje gång man tar med sin egen kasse.)
  • Informera dina kunder om miljökonsekvenser av plastbärkassar. Ladda ner våra informationsskyltar, du hittar dem till höger.
  • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
  • Ta betalt för plastbärkassarna.
  • Anslut dig till initiativ som One Bag Habit.

Minskad konsumtion av plastkassar

Publicerad: 2019.04.25   •   Senast uppdaterad: 2019.04.25

Handlarna visar vägen mot minskad konsumtion av plastbärkassar

Konsumtionen av plastbärkassar i den svenska detaljhandeln minskar. Nya siffror från Naturvårdsverket visar att svensken förra året konsumerade 102 plastbärkassar. En minskning med 12 kassar jämfört med året innan. ”Informationsarbetet ute i butikerna har gett resultat”, säger Mats Hedenström, Svensk Handel.

– Handlarna visar ett stort engagemang för att minska den onödiga konsumtionen av plastbärkassar. Det har skett en beteendeförändring bland många konsumenter och informationsarbetet ute i butikerna har gett resultat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Naturvårdsverket presenterade under torsdagsmorgonen siffror över användningen av plastbärkassar förra året. Under 2018 konsumerades 12 plastbärkassar färre per person jämfört med året innan. Det innebär att Sverige är på rätt väg för att nå EU:s mål till att minska konsumtionen till 90 stycken plastbärkassar per person till år 2020.

– Vi är på god väg att nå målet men får inte slå sig till ro utan måste fortsätta arbetet med att hålla kunderna informerade, samtidigt som näringslivet i stort behöver utveckla en hållbar plastanvändning, säger Mats Hedenström.

Den 1 juni 2017 infördes informationsskyldighet kring plastbärkassarnas miljöpåverkan. Till år 2025 ska den genomsnittliga svensken använda 40 plastbärkassar per år.

På Svensk Handels webbplats finns uppdaterade skyltar som butikerna kan använda för att informera sina kunder om plastbärkassarnas miljöpåverkan.

Skoförsäljningen ökade i mars

Publicerad: 2019.04.09   •   Senast uppdaterad: 2019.04.09   •   Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Nästan oförändrad försäljning för kläder medan skoförsäljningen ökade

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,1 procent i mars jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen ökade under månaden med 9,6 procent.

Butiker och e-handel   Mars 2019 Ackumulerat 2019
  Kläder -0,1 % -0,2 %
  Skor 9,6 % 8,5 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Trots goda förutsättningar med vårväder i stället för fjolårets snö, en påsk med negativ försäljningspåverkan som infaller i april istället för i mars, samt jämförelsetal som inte avskräcker (- 4,5 procent), klarade klädhandeln inte att kravla sig över nollstrecket, konstaterar Svensk Handel Stils ordförande Mikael Sandström.

– Skohandeln ökade dock med 9,6 procent men å andra sidan tappade den över 19 procent i mars förra året.

– April 2018 var en stark försäljningsmånad för modehandeln. Klädförsäljningen växte med 5,6 procent och skoförsäljningen med hisnande 22,5 procent, vilket blir en utmaning i år, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Debattartikel Svensk Handel

Publicerad: 2019.04.04   •   Senast uppdaterad: 2019.04.04   •   Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Lagar och regler

”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov bör polisen under en period avlastas med ordningsvakter, skriver Per Geijer.

En butik är en öppen och välkomnande plats, tillgänglig för alla. Det gör också att handeln får ta del av samhällets baksidor. Handelns medarbetare tvingas allt för ofta möta personer som är kriminella, psykiskt instabila eller påverkade av droger.

Avsaknaden av ett fungerande och effektivt rättsväsende har gjort att många områden fått se hur lagar och regler åsidosatts. Olika grupperingar har testat gränser och upptäckt att det inte finns några. Enklare ordningsstörningar, stölder och trakasserier lämnas utan åtgärd. Polisen finns inte på plats och de anmälningar som företagare gör läggs vanligtvis ned med vändande post.

När Svensk Handel samtalar med medlemsföretagen är det tydligt att allt fler butiker upplever att situationer med hot, våld och trakasserier ökar i omfattning. I Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer uppger hela 18 procent av handlarna att de utsatts för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en skrämmande hög siffra.

I en ny mätning från Aftonbladet/Inizio anser en tredjedel av svenskarna att lag och ordning är den enskilt viktigaste politiska frågan. Det finns förväntningar på våra politiker att de ska agera.

Beslutet att anställa 10 000 nya medarbetare inom polisen, något som Svensk Handel efterfrågat under flera år, är ett viktigt besked. Polisorganisationen måste också bli effektivare och komma närmare medborgarna. Det behövs fler poliser på våra gator och torg. Arbetet med att rekrytera tusentals personer till de nya polistjänsterna kommer dock att ta tid.

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov anser Svensk Handel att polisen under en period bör avlastas genom att rättsväsendet anställer ordningsvakter. Deras uppdrag bör vara att stödja polisen vid enklare ordningshållning.

Polisen får då tid till att arbeta med såväl grövre brottslighet som med det oerhört viktiga trygghetsskapande arbetet genom att vara närvarande ute i lokalsamhället. I avvaktan på att polisen får de resurser och den styrning som krävs för att hantera dagens brottslighet vill vi se resursförstärkning i form av ordningsvakter.

Morgondagens brottsoffer har inte tid att vänta!

Per Geijer, 
säkerhetschef, Svensk Handel

Nya trygghetsbarometern

Publicerad: 2019.03.29   •   Senast uppdaterad: 2019.03.29   •   Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Lagar och regler, Rapporter

Var femte handlare utsatt för bedrägerier

Fyra av tio handlare har utsatts för brott den senaste tiden. Det är en minskning med 3 procentenheter från förra Trygghetsbarometern. Andelen handlare som utsatts för hotfullt beteende har minskat samtidigt som stölderna ökar något. Trygghetsbarometern visar också att var femte handlare varit utsatt för bedrägerier den senaste månaden.

Andelen butiker som drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund den senaste månaden minskar med 5 procentenheter, från 23 till 18 procent. Samtidigt ökar utsattheten för butiksstölder något. Lite drygt var tredje handlare (35 %) har drabbats av stöld den senaste veckan. Två av tre butiksstölder polisanmäls aldrig.

– För många handlare är det en del av vardagen att tvingas utstå butiksstölder. Trots att handlarna ofta har god bevisning eller rent av vet vem gärningspersonen är kan de sällan räkna med att det blir någon påföljd för de kriminella. Det skapar stor vanmakt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Säkerhetsindex för första kvartalet 2019 uppgår till 41 procent, det är en minskning med tre procentenheter från fjärde kvartalet 2018 (44 %).

Ny fråga om bedrägerier

Från och med första kvartalet 2019 innehåller Trygghetsbarometern en fråga om handlarnas utsatthet för bedrägeri- eller bedrägeriförsök. Var femte handlare (19 %) svarar att de varit utsatta den senaste månaden.

Byte av en varas prismärkning, återköp med manipulerade eller felaktiga kvitton och kortbedrägerier är de vanligaste formerna av bedrägeri som drabbar handlarna.

– Bedrägerier är den brottstyp som ökar snabbast i omfattning. De kriminella söker sig dit där mest pengar finns att hämta till lägsta möjliga risk. Rättsväsendet ligger långt efter de kriminella på det här området och de kan operera förhållandevis riskfritt, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel.

Nya tobaksregler 1 juli

Publicerad: 2019.03.22   •   Senast uppdaterad: 2019.03.22

Nya tobaksregler – det här behöver du som handlare veta

Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den tidigare tobakslagen ersätts och den nya lagen innehåller bland annat regler om rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Detta kommer att få konsekvenser för handlare. Svensk Handel har samlat den viktigaste informationen för att underlätta omställningen.

Den största förändringen är att det nuvarande rökförbudet utvidgas i och med de nya reglerna och kommer från och med 1 juli också omfatta vissa allmänna platser utomhus.

Syftet med den nya lagen är att samla alla nuvarande regler i en lag och i slutänden minska tobaksanvändandet. Flera av de nuvarande bestämmelserna förs över från den gamla lagen men vissa nya regler är viktiga att känna till. Bland annat kommer bara den handlare som har tillstånd få bedriva detalj- och partihandel med tobak. Rökförbudet utvidgas, i och med den nya lagen, till att omfatta platser så som uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus och inhängande platser för lek och idrott. Från den 1 juli kommer även elektroniska cigaretter och örtprodukter som röks förbjudas på dessa platser. Vid kommersiell marknadsföring i butiken av dessa produkter måste handlaren tänka på att marknadsföreningen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.

Utländska turister älskar att shoppa

Publicerad: 2019.02.06   •   Senast uppdaterad: 2019.02.06

Vem är den utländska shoppingresenären?

Utländska turister älskar att shoppa när de besöker Sverige. Men vilka är de utländska shoppingresenärerna? Vad har de för förväntningar på bemötande och utbud? Och vad betyder de utländska turisternas konsumtion för den svenska handeln? Här kan du ta del av det inspelade seminariet och rapporterna som presenterades.

Svensk Handel, Tillväxtverket och Visit Sweden har tagit fram en rapport om utländska besökare och deras shopping i Sverige. På frukostmötet kommer vi att presentera denna målgrupp närmare, ge er en verktygslåda för ert arbete samt påvisa de samarbetsmöjligheter som finns för att nå dem. Om du missade seminariet kan du se det här nedan i efterhand.

Här kan du ta del av rapporten som presenterades på seminariet:

Utländska shoppingresenärer i Sverige

Rapporten i kortversion

Ökad framtidstro

Publicerad: 2019.03.15   •   Senast uppdaterad: 2019.03.15   •   1

E-handlarna ser ljust på framtiden

Framtidstron stiger bland både butiker och e-handlare. Störst är ökningen inom e-handeln där starka förväntningar på den framtida försäljningen drar upp siffrorna. Bland butikerna ökar förväntningarna inom sällanköpshandeln mest, även om ökningen sker från låga nivåer.

E-handlarnas tro på framtida försäljning och antal anställda ökar i Handelsbarometern för mars månad. Framtidsindikatorn som väger samman tron på framtida försäljning, antalet anställda och lönsamhet landar på index 108,9. Det är en ökning med 1,6 enheter jämfört med föregående månad. Näthandlarnas tro på den framtida lönsamheten går dock åt motsatt håll och minskar i mars.

– Tillväxten inom handeln sker på nätet och framtidstron bland landets e-handlare är stark. Den nöt som många e-handlare behöver knäcka är hur lönsamheten ska öka. Konkurrensen inom e-handeln sker på en global marknad där kampen om kunden är stentuff, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Ökad framtidstro bland butikerna

Framtidsindikatorn för butik stiger med 0,8 enheter till index 94,1, vilket fortfarande är en bra bit under den ”neutrala nivån” på 100. Även om ökningen sker från låga nivåer är det tredje månaden i rad som framtidstron bland landets butiker stiger. Mest ökar framtidstron bland sällanköpsvaruhandlarna. Ökningen bromsas upp av att dagligvaruhandlarnas tro på antalet anställda minskar något.

– Handlarna har lämnat två av årets svagaste försäljningsmånader bakom sig och blickar fram emot vårförsäljningen. Även handlarna längtar efter skönt vårväder eftersom det sätter fart på försäljningen i många butiker, säger Karin Johansson.

För mer information, eller intervju kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Modehandeln upp i februari

Publicerad: 2019.03.12   •   Senast uppdaterad: 2019.03.12   •   Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Modehandeln ökade i februari

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen ökade under månaden med 4,7 procent.

Butiker och e-handel   Februari 2019 Ackumulerat 2019
  Kläder 2,5 % 0,6 %
  Skor 4,7 % 7,8 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Det tidiga vårvädret gav extra fart åt modehandeln. Visserligen var svaga jämförelsesiffror en bidragande orsak till uppgången i februari, men vi gläder oss åt en något starkare försäljning, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Månadsavslutningen var extra bra, mycket tack vare det tidiga vårbesöket, men lönen utbetalades efter veckoslutet, vilket normalt borde dra ner försäljningen.

– Även mars i år bör visa en positiv utveckling, bland annat för att också den har svaga jämförelsesiffror. En orsak är att påsken inföll under månaden förra året och det brukar vara negativt för sällanköpshandeln, säger Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Debattartikel om en levande handel i framtiden

Publicerad: 2019.03.04   •   Senast uppdaterad: 2019.03.04

Butikerna måste få rätt villkor för att skapa en levande handel

Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för butiker och handelsplatser. Förändringarna går snabbt och har fått många att fråga sig hur framtiden kommer att se ut för den fysiska butiken.

Men trots e-handelns framväxt kommer den fysiska handeln att vara en betydande försäljningskanal om den ges rätt förutsättningar. Kunderna måste tycka att det är värt att ta sig till butikerna.

När Svensk Handel frågar konsumenterna svarar mer än hälften att det främsta skälet att besöka en stadskärna är butikerna. Vid valet av handelsplats lyfter två av tre att enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst viktigast är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker.

Att behålla en levande handel ställer även krav på fastighetsägare och allra mest på kommunerna. Handeln kan välja – eller tvingas – att inte finnas i staden, men staden vill inte vara utan handel som står för en stor del av dess attraktionskraft.

För att skapa en levande handel behöver butikerna få rätt villkor. Svensk Handel ger följande rekommendationer:

Ny specialistkunskap behöver tillföras i kommunerna. Tjänster som stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om de kommersiella verksamheterna står i fokus.

Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag bidrar till rätt etableringar och lönsamma handelsföretag.

Dialog med handelns aktörer i ett tidigt skede i planprocesser är viktigt för en hållbar stadsutveckling.

Tillgänglighet är centralt för en livskraftig handel.

I Vimmerby saknas dessa förutsättningar. Kommunens kunskap och intresse för handeln brister. Vimmerby behöver en strategi för handelns utveckling. Idag fattas många beslut utan förståelse för hur handeln påverkas.

På Ceos ska både industri och handel samlas. Fiskaregatan, med bland annat Jem & Fix och Ö&B, har blivit ett centralt kommersiellt område. Men vad händer med områdena däromkring? Kommunen planerar för kommersiella lokaler i Krönsmo som ligger ett par kilometer utanför centrum, samtidigt som man i dagarna även föreslår detaljhandel vid Näsrondellen.

Var finns strategin för att utveckla Vimmerby som handelsstad om kommunen inte tar ett samlat grepp för dess framtid? Någon dialog med handelns aktörer i planprocesser förekommer inte.

Tillgängligheten är fortfarande ett problem som inte lösts. Kommunen tog bort många p-platser i centrum för några år sedan, samtidigt som Fiskaregatans storbutiker fick flera hundra p-platser. Byggandet av bostäder är bra, men det tar bort p-platser, samtidigt som de nya parkeringsplatserna i centrala Vimmerby som utlovats fortfarande inte syns till. Dessutom är onödiga enkelriktningar som försämrar tillgängligheten till staden vanligt förekommande.

Handeln är Vimmerbys tredje största arbetsgivare som sysselsätter elva procent av den arbetsföra befolkningen.

Det är hög tid att planera för en framtid där Vimmerby fortfarande är en handelsplats.

Elisabeth Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel
Mikael Sandström, köpman Vimmerby, ordförande Svensk Handel Stil

Källa: Vimmerby Tidning – 2019.03.02

Svag krona pressar modehandeln

Publicerad: 2019.02.28   •   Senast uppdaterad: 2019.02.28

Svag krona pressar modehandelns marginaler

Förra året blev ännu ett tufft år för modehandeln. Både kläd- och skohandeln backade. Den svaga kronkursen bidrog till att pressa handlarnas marginaler ytterligare. Svensk Handels Stilanalys visar att den traditionella modehandeln trots god konjunktur går nästan lika trögt i många europeiska länder.

Enligt Svensk Handels Stilindex, som mäter försäljningen i fysiska modebutiker och deras e-handel, minskade klädhandeln med 2,8 procent och skohandeln med 3,4 procent under helåret 2018. Avslutningen på året, som är modehandelns viktigaste månader, var trög och bidrog till att dra ned årssiffran.

– Handeln står mitt i en stor omställning. Dagens kund har oändliga möjligheter och kan idag handla kläder och skor från hela världen. Det förändrar spelplanen för den svenska modehandeln och gör att konkurrenstrycket ökar, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Den svaga kronkursen har gett många modehandlare huvudbry under året. Butikerna köper ofta in varorna i euro eller dollar för att sedan sälja dem i kronor till svenska konsumenter. Därmed pressades marginalerna i branschen ytterligare.

– Importpriserna för modehandeln har ökat under året samtidigt som priserna i butik har minskat. Pristransparensen i handeln är total och den tuffa internationella konkurrensen gör det svårt för sällanköpsvaruhandeln att höja priserna ut mot konsument, säger Johan Davidson.

Trög modehandel i Europa

Trots högkonjunktur och goda förhållanden för ökad konsumtion har tillväxttakten i den svenska modehandeln varit mer modest efter år 2008.

Svensk Handels Stilanalys visar att det inte är ett landspecifikt fenomen för Sverige. Den traditionella modehandeln har gått trögt i flera europeiska länder som exempelvis Spanien, Holland och Portugal. Utöver e-handelns framväxt kan ett förändrat konsumentbeteende kan vara en viktig förklaring.

– Ett restaurangbesök eller en resa som delas i sociala medier har blivit viktiga sätt att uttrycka vilka vi är. Smarta mobilens intåg har gjort att modets särställning som identitetsmarkör har utmanats, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil.

För mer information, eller intervju, kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Andelen hot, våld och stölder ökar i våra butiker

Publicerad: 2019.02.20   •   Senast uppdaterad: 2019.02.20   •   1

Rikspolischefen bjöd in handeln – Svensk Handel föreslog ny tjänst

Rikspolischef Anders Thornberg bjöd in Svensk Handel och aktörerna inom dagligvaruhandeln för att diskutera hur ökad samverkan kan bekämpa brottsligheten i utsatta områden. ”Butiker har en avgörande roll för att skapa trygga samhällen. Vi ser med oro på hur otryggheten i handeln växer”, sade Anders Thornberg.

Rikspolischefen hade tagit intryck av Svensk Handels Trygghetsbarometer som följer handlarnas brottsutsatthet. Han klargjorde samtidigt att Polisen inte kommer att klara av uppdraget på egen hand. Tillväxten av nya kriminella måste stoppas.

”När en person skjuts ihjäl på gatan står femton andra redo att kliva in. Det är det riktigt stora problemet”, sade Thornberg.

Uppslutningen från handelns sida var god, Axfoods vd Klas Balkow var en av de som fanns på plats.

”Andelen hot, våld och stölder ökar i våra butiker. Ytterst är det en arbetsmiljöfråga får våra medarbetare”, sade han.

Svensk Handel välkomnar initativet

Svensk Handels vd Karin Johansson välkomnade Rikspolischefens initiativ som ett steg i rätt riktning.

”Dialogen med Polisen är bättre än på mycket länge. Det är tydligt att även Polisen själva är frustrerade och vill göra mer. De har dock mycket att vinna på att fokusera mer på handlarnas situation”, säger Karin Johansson.

Svensk Handel föreslår att en heltidstjänst hos Polisen ska finnas stationerad hos Svensk Handel med syftet att aktivt samverka med handeln. Södermalmspolisens arbete med Trygg i butik är ett exempel på hur ett nära samarbete mellan handel och polis gett mycket goda resultat.

Per Geijer

Säkerhetschef , Stockholm
010-47 18 647

Skoförsäljningen upp 10,5% i januari

Publicerad: 2019.02.12   •   Senast uppdaterad: 2019.02.12

Revansch för skohandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,0 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen ökade under månaden med 10,5 procent.

Butiker och e-handel Januari 2019 Ackumulerat 2019
Kläder -1,0% -1,0%
Skor 10,5% 10,5%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Efter att ha tappat 10 procent i januari förra året tog skohandeln igen nedgången och ökade med 10,5 procent. Snön i januari är den främsta anledningen till den starka uppgången, menar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Skohandeln är en av de mest väderberoende branscherna, fortsätter Sandström, som önskar att snön hade kommit tidigare under säsongen.

– Klädhandeln hade det tuffare med en nedgång på en procent. Januari är dock en reamånad med små marginaler. Det är först i mars, som är den första månaden för vårmodet, som försäljningen blir riktigt intressant. Februari är ju årets minsta försäljningsmånad, fortfarande kvar i vinterns grepp och i väntan på vårens intåg, avslutar Sandström.

WO från rättsväsendet

Publicerad: 2019.02.11   •   Senast uppdaterad: 2019.02.11   •   Kategori: Säkerhet

Rättsväsendet har lämnat WO – trots tydlig bevisning hamnar anmälningar i papperskorgen

”Vi gör allt som står i vår makt för att stoppa kriminaliteten men vi klarar inte detta på egen hand. Vi behöver politikens hjälp”. Det var ICA-handlaren Conny Holmlunds budskap när Svensk Handels vd Karin Johansson tillsammans med KD:s partiledare Ebba Busch Thor besökte ICA Kvantum i Märsta.

Stölder, hot och våld har blivit vardagsmat för många handlare. Trots att ICA Kvantum i Märsta lägger en cirka miljon varje år på olika säkerhetsåtgärder står de maktlösa när välkända kriminella ansikten dyker upp i butiken.

Historierna är många. De har blivit mordhotade för att se samma person dyka upp i butiken nästa dag. På övervakningskamerorna fångas stölderna upp. Motvärnsrån som urartar i våldsscener när butikens personal ingriper. Bildbevisen tycks solklara, men ändå läggs ärendena alltid ned.

– Det finns ett fåtal som använder butiken som ett skafferi. De tar vad de vill ha och går ut. Vi vet vilka de är, men ändå tillåts de fortsätta. Rättsväsendet agerar inte, det är oerhört frustrerande, säger Conny Holmlund, som driver butiken tillsammans med sin fru Anette.

Han anser att ett viktigt första steg är att införa ett tillträdesförbud.

– De som kliver in i butiken för att stjäla eller trakassera medarbetare måste kunna stängas ute. Vi gör allt som står i vår makt för att stoppa kriminaliteten men vi klarar inte detta på egen hand. Vi behöver politikens hjälp, säger Conny Holmlund.

Alla hjärtans dag

Publicerad: 2019.02.07   •   Senast uppdaterad: 2019.02.07

Alla hjärtans dag rosar handeln under årets svagaste försäljningsmånad

Fyra av tio svenskar planerar att uppmärksamma Alla hjärtans dag i år. Att köpa en present till sin partner, laga en extra fin middag eller att gå på restaurang är det vanligaste sättet att fira dagen. I genomsnitt lägger Alla hjärtans dag-firaren cirka 500 kronor på dagen. För handelns del innebär det totalt cirka 750 miljoner kronor.

I dagligvaruhandeln mer än fördubblas försäljningen av chokladpraliner och försäljningen av växter, framför allt rosor, stiger med 55 procent jämfört med genomsnittsveckan. Det gör att nästan varannan dagligvaruhandlare (46 %) anser att Alla hjärtans dag är viktig för försäljningen. Det visar Svensk Handels undersökning inför Alla hjärtans dag.

– Försäljningen av blommor, choklad och smycken går starkt i samband med Alla hjärtans dag. Handeln laddar upp med varor och blommor som kan bidra till att visa omtanke till de vi tycker om, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Av de som uppmärksammar Alla hjärtans dag planerar drygt fyra av tio (44 %) att köpa en present till sin partner, tre av tio (33 %) tänker laga en extra fin middag och 2 av 10 (19 %) planerar ett restaurangbesök.

Fler yngre uppmärksammar dagen

De yngre uppmärksammar Alla hjärtans dag i större utsträckning än de äldre. Bland 18-25 åringarna planerar sex av tio att uppmärksamma dagen, jämfört med enbart cirka tre av tio för de som är över 56 år.

Trots att Alla hjärtans dag ger handeln ett visst uppsving är försäljningen under veckan cirka fem procent lägre än under en genomsnittlig vecka under året.

– Även om Alla hjärtans dag ger vissa delbranscher en rejäl försäljningsskjuts – inte minst blomsterhandeln – är dagen inte av avgörande betydelse för handeln som helhet. Alla hjärtans dag ändrar inte på det faktum att februari är årets svagaste försäljningsmånad för detaljhandeln, säger Johan Davidson.

Firandet av Alla hjärtans dag är förhållandevis konservativt. Fler män än kvinnor köper present till sin partner och fler kvinnor än män står för middagen hemma. Två av tio (22 %) kvinnor planerar att köpa en present till någon annan än sin partner, bland männen är motsvarande siffra en av tio (9 %).

För mer information eller intervju, vänligen kontakta:
Johan Davidson, chefsekonom, 070- 698 39 02
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Ny forskning

Publicerad: 2019.01.28   •   Senast uppdaterad: 2019.01.28

Nytt forskningsprojekt om ohövlighet i handeln

Nu har forskningsprojektet ”oHövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering” dragit igång. Projektet genomförs av forskare vid Karolinska institutet och Chalmers i samverkan med Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund.

I projektet, som handlar om att säkerställa god arbetsmiljö för anställda inom detaljhandeln, kartläggs olika aspekter av hälsa, psykosocial arbetsmiljö samt eventuell förekomst av hövlighet, ohövlighet och respektlöst beteende. Ett viktigt fokus i projektet är att identifiera goda exempel på hantering som kan spridas till andra organisationer och branscher. Tanken är att föreliggande projekt ska mynna ut i en interventionsstudie med verktyg för att säkerställa och öka förekomsten av hövlighet, respektfullt beteende och god arbetsmiljö inom handeln.

– Det här är ett viktigt projekt för handeln och vi skulle vara glada om så många företag som möjligt kunde hjälpa till och bidra till bevarande och utveckling av den goda arbetsmiljön i vår bransch, säger Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.

Insatsen för medarbetare i deltagande organisationer är att besvara en webbaserad enkät. Resultaten återkopplas på gruppnivå för respektive organisation, och forskarna sammanställer en slutrapport som skickas till samtliga deltagande organisationer vid projektets avslut. Mer information om projektet finns i det bifogade informationsbladet.

Retail Awards vem vinner 2019

Publicerad: 2019.01.23   •   Senast uppdaterad: 2019.01.23   •   Kategori: Retail Awards

Vilka blir handelns vinnare 2019 – ni avgör

Nu pågår nomineringar till de olika kategorierna i Retail Awards för fullt. Passa på att anmäla dig, ditt företag eller någon annan som du tycker ska ha chans att bli finalist och kanske vinnare i någon av kategorierna. Passa på att göra det redan i dag – den 6 februari stänger nomineringssidan.

Retail Awards är handelns gala, där priser i tretton olika kategorier delas ut till värdiga vinnare inom handeln.

– Intresset för Retail Awards växer för varje år och allt fler nomineringar kommer in vilket vi ser som ett tecken det är viktigt att lyfta fram framgångsrika företag, eldsjälar och satsningar inom handeln, säger Thomas Karlsson, projektledare för Retail Awards och redaktör på tidningen Market.

Retail Awards arrangeras av Svensk Handel och Market. Vinnarna i de olika kategorierna utses av namnkunniga jurygrupper och presenteras på Retail Awards-galan den 13 maj på det mäktiga Waterfront i Stockholm.

– Jurygrupperna vill ha riktigt många bidrag att sätta tänderna i för att kunna utse i första hand tre finalister och därefter en vinnare i varje kategori. Så i år hoppas vi på rekordmånga anmälningar, säger Thomas Karlsson.

Under förra årets gala stod både stora aktörer och små företagare som vinnare. Synsam, Elgiganten och IKEA tog hem priser i olika kategorier men även e-handlarna Lyko.se och Zalando blev vinnare.

– Det är inte bara vinnarna som blir hyllade på Retail Awards. Också finalisterna lyfts fram i rampljuset och har genom åren fått mycket uppmärksamhet för sina satsningar och framgångar i både branschpress och riksmedia. Och många har verkligen utnyttjat det i sin marknadsföring, säger Thomas Karlsson.

Förra årets vinnare:

Årets tillväxtföretag: Kidsbrandstore
Årets butikskedja: Elgiganten
Årets butikskoncept: Ikea Kök, Stockholm
Årets arbetsgivare: Synoptik
Årets butikssäljare: Annie Ankersjö, Nymans Ur, Stockholm
Årets e-handel: Lyko.se
Årets hållbara butik/butikskedja: Clas Ohlson
Årets logistiksatsning: Zalando
Årets kundklubb: Polarn i Pyret Plus
Årets omniupplevelse: Elgiganten Arninge
Årets butik: Winston & Elle, Sundbyberg
Årets ledare: Håkan Lundstedt, vd Synsam

Missa inte chansen att nominera ditt företag till Retail Awards. Läs mer om Retail Awards, de olika kategorierna, tidigare vinnare och hur man nominerar på retailawards.se.

Mellandagsrean förbättrade försäljningen i modehandeln

Publicerad: 2019.01.23   •   Senast uppdaterad: 2019.01.23   •   Kategori: Svensk Handel Stil

Mellandagsrean förbättrade modehandelns försäljning

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,8 procent i december jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen minskade under månaden med 0,3 procent. Utfallet för helåret 2018 landar på -2,8 procent för kläder och på -3,4 procent för skor.

Butiker och e-handel   December 2018 Ackumulerat 2018
  Kläder -3,8% -2,8%
  Skor -0,3% -3,4%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Decemberprognosen som mätte försäljningen till och med den 19 december visade dystrare siffror än Stilindex som mäter hela månaden, varför man kan konstatera att mellandagshandeln varit stor och förbättrade försäljningen, säger Mikael Sandström branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Framför allt skohandelns försäljning var relativt bra med tanke på att den mötte tuffa jämförelsetal på över 7 procent i december förra året.
– 2018 blev ett minusår för modehandeln med en negativ försäljning under de flesta av årets månader. Utvecklingen i Sverige är dock inte isolerad. Bland annat den tyska modehandeln visar en likartad utveckling, konstaterar Sandström.

Brå med ny statistik om rån och bedrägerier

ublicerad: 2019.01.21   •   Senast uppdaterad: 2019.01.21

Rånen minskar men bedrägerierna ökar

Under torsdagen presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) den preliminära statistiken över antalet anmälda brott 2018. Enligt statistiken minskar antalet butiksrån. Däremot ökar bedrägerierna inom handeln.

Brottsförebyggande rådet presenter årligen statiskt över antalet anmälda brott i Sverige. Under 2018 anmäldes över 250 000 bedrägeribrott i Sverige, vilket är en ökning med cirka 25 procent jämfört med föregående år.

– Det är djupt oroande att bedrägerierna fortsätter att öka. Polismyndigheten ligger långt efter både utredningsmässigt och kompetensmässigt gällande den här typen av brott, säger Nina Jelver.

Varje dag anmäls 685 bedrägeribrott, vilket innebär ett brott varannan minut. Polisen har tidigare uttalat sig om bedrägeriökning och att det är ett brott som måste prioriteras. Enligt statistiken läggs dock 95 procent av alla bedrägeribrott ned. Lägg då till att det bara i Stockholm finns över 8 000 öppna ärenden och att det dessutom kommer in över 100 nya ärenden in varje dag. Ärenden som enligt chefen för bedrägerisektionen i majoriteten av fallen ska lämnas utan åtgärd.

– Det är en ohållbar situation. Varje dag får vi höra från våra medlemmar att det inte är värt att göra en polisanmälan, säger Nina Jelver.

Under torsdagens presentation meddelades också att antalet butiksrån minskat med 29 procent sedan 2017. Under 2018 anmäldes 519 rån.

Det är glädjande att butiksrånen minskar. En av anledningarna är handlarnas arbete med att försvåra för de kriminella att komma över kontanter. Vi får däremot inte stirra oss blinda på statistiken utan polisen måste fortsätta att verka brottsförebyggande för att antalet butiksrån ska fortsätta minska, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Svensk Handel administrerar själva Varningslistan där över 500 företag har blivit listade genom åren.

Se vilka företag vi varnar för här >>

Nya Lagar för handeln att hålla reda på

Publicerad: 2019.01.04   •   Senast uppdaterad: 2019.01.04

Nya lagar att hålla koll på

Det är viktigt att du som handlare är uppdaterad på vilka regelförändringar som genomförs. Därför har vi samlat de viktigaste här.

Svensk Handel har samlat kort information om de regelförändringar som trätt i kraft i januari 2019 eller tidigare under hösten 2018. Alla nya lagar och förordningar kan du läsa mer om i Sveriges författningssamling.

Nedan kan du läsa om fem av lagarna, hela listan med alla 15 nya lagar kan du ta del av här om du är medlem i Svensk Handel.

Varumärkesreglerna anpassas efter EU-rätten

Riksdagen har beslutat om moderna regler för varumärken och anpassat dessa efter de nya EU-reglerna. På så sätt skapas bättre förutsättningar för företag som bedriver handel inom unionen, samtidigt ökar det också företagens möjlighet till export. Regelverket blir mer teknikneutralt vilket öppnar upp för nya typer av varumärkesregistreringar. Exempelvis kommer animerade varumärken kunna registreras. Huvudsyftet är att stärka varumärkesskyddet och bekämpa olaglig handel med varumärkesförfalskningar. Regelverket ger därför tullen ökade befogenheter att exempelvis stoppa så kallade transitvaror, varor som inte ska säljas på den svenska marknaden men som passerar Sverige.

Modernare lag om företagsnamn

Den 40 år gamla firmalagen ersätts av lag om företagsnamn. Lagen ska bli lättare att överskåda och tillämpa, men liknar i mångt och mycket den tidigare lagen. Moderniseringen förväntas få effekter på kostnaderna för företag som använt sitt företagsnamn som kännetecken istället för varumärken.

Apoteksombuden behöver inte ta emot läkemedelsavfall

I Förordningen (2009:1021) om producentansvar för läkemedel undantas nu apoteksombuden, det vill säga utlämningsställen för läkemedel och andra apoteksvaror, från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall.

Vissa ändringar genomförs även i lag (2009:366) om handel med läkemedel innebär att från och med 1 januari kan öppenvårdsapotek bedrivas av apoteksombud. Ändringarna innebär också ökade krav på apotekens rådgivningsmiljöer, att såväl receptarier och apotekare ska kunna bli läkemedelsansvariga på apotek samt att E-hälsomyndigheten åläggs ge Läkemedelsverket fler uppgifter för tillsynsarbetet.

Beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel skyddas i ny lagstiftning

En ny lag för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel trädde i kraft 1 januari 2019. Den nya lagen samlar alla bestämmelser om sanktioner och skadestånd. Syftet med lagen är att skydda de beteckningar som är skyddade i EU från intrång. Mål och andra ärenden kommer avgöras av Patent- och marknadsdomstolen.

Fortsatt bevakning av Kemikalieinspektionen

Bevakningen syftar till att se till att förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter efterlevs. Det sker en förändring i Miljötillsynsförordningen (2011:13) som innebär att Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsområde utökas till att omfatta även frågor om förbud att släppa ut kemikaliska produkter på marknaden.

Nya stipendiater

Publicerad: 2019.01.17   •   Senast uppdaterad: 2019.01.17   •   Kategori: Svensk Handel Stil

Stipendium ger sex modetalanger flygande start på 2019

Praktik på KappAhl i Shanghai, modestudier i London och lansering av ett nytt premiummärke för kepsar. Sex unga modetalanger får i år dela på 60 000 kronor från Carl Casons Stipendiefond för att satsa på deras fortsatta karriärer inom modebranschen. Fonden administreras av ett branschkansli inom Svensk Handel.

– Det är roligt att få stötta ambitiösa studenter och unga entreprenörer i deras karriärer. Jag ser fram emot att följa deras fortsatta utveckling, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil och sekreterare i fondens styrelse.

Stipendiaterna valdes ut i tuff konkurrens bland 48 sökande och de har nu fått motta 10 000 kronor vardera. Årets pristagare är Maria Alin, Filippa Bäckegren, Asim Khandker, Clara Nordenhök, Matilda Söderberg och Alexander William.

Mer information om årets stipendiater:

Maria Alin, 23, från Stockholm, läser en master på Fashion Institute of Technology
(FIT) i New York. Maria visar med sina studier och val av relevanta praktikplatser inom mode och PR att hon satsar målmedvetet på en karriär inom den kommersiella delen av branschen, vilket fonden gärna uppmuntrar med ett stipendium som bidrag till hennes studier.

Filippa Bäckegren, 24, från Göteborg, har en kandidatexamen i företagsekonomi och läser nu en master på Textilhögskolan i Borås i ämnet ”Styrning av textila värdekedjor”. Filippa ska praktisera på KappAhl Far East i Shanghai och stipendiet ska hjälpa henne finansiera resa och vistelse.

Asim Khandker, 29, bosatt i Stockholm, har startat ”STIKSEN”, ett nytt premiummärke för kepsar. Asims erfarenhet från arbete i många länder och hans starka känsla för entreprenörskap vann Casonfondens gillande. Inte minst charmades juryn av hans förklaring till varumärkesnamnet. Stipendiet blir ett bidrag till framtida reskostnader.

Clara Nordenhök, 26, från Stockholm, går andra året på en utbildning till skodesigner vid London College of Fashion, University of the Arts. Hon har studerat och jobbat med mode i nästan tio år. Vinsten i en tävling som utlystes av Nicholas Kirkwood gick till Clara, som nu får en hett eftertraktad praktikplats på huvudkontoret i London. Stipendiet ska bidra till hennes fortsatta vistelse i London.

Matilda Söderberg, 28, från Frändefors, har efter en kandidatexamen från Central St Martins i London påbörjat sin master. Hon ska studera ”Fashion Womenswear with Knitwear” vid Royal College of Art. Matilda behöver göra studiebesök hos olika aktörer inom mode och hållbarhet i England och även köpa in material till sina textila verk, vilket stipendiet ska bidra till.

Alexander William, 25, är självlärd designer och har startat varumärket Atelier Aura som redan fått fin uppmärksamhet. Varumärket har stark anknytning till nordisk textilhistoria, både i design och materialval, som ger framförallt män ett behövligt tillskott av hållbara klädalternativ. Alexander får stipendiet för att kunna vidareutveckla sitt arbete med varumärket och vi hoppas att vi ska få se mer av Atelier Aura i framtiden.

Kontakta Svensk Handels pressjour om du vill du komma i kontakt med någon av stipendiaterna för en intervju.

Kontakt:
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil och sekreterare i Casonfondens styrelse, 070-794 87 18
Svensk Handel pressjour, 010-471 86 50

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari

Dystrare framtidstro med julhandeln i backspegeln

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari. Framförallt är det tron på framtida försäljning och lönsamhet som sjunker. Bland e-handlarna är tongångarna positivare och framtidstron stiger något.

I både dagligvaru- och sällanköpshandeln avtar framtidstron i månadens Handelsbarometer. Det gör att Framtidsindikatorn minskar med 6,6 enheter, till 90,5. Januari brukar vara en svag månad för handeln men siffrorna ligger lägre än motsvarande period både 2018 och 2017.

– Många konsumenter håller igen på konsumtionen efter jul, vilket gör januari till en av årets svagaste månader för handeln. Med julhandeln i backspegeln är det inte överraskande att framtidstron sjunker, däremot är det något oroande att nivåerna är lägre än tidigare år, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Med julhandeln bakom oss minskar även e-handlarnas förväntningar på den framtida försäljningen. Det vägs däremot upp av att tron på såväl lönsamhet som antalet anställda hamnar på plus. Sammantaget stiger Framtidsindikatorn för e-handeln med 1,5 enheter och landar på 109,2.

– Fortfarande finns flera delbranscher inom handeln som har stor potential att växa ytterligare på nätet. Tillväxten i handeln sker främst digitalt och många svenska e-handlare har anledning att se ljust på framtiden, säger Karin Johansson.

För intervju eller mer information, vänligen kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Hamnstrejk??

Publicerad: 2019.01.14  •  Senast uppdaterad: 2019.01.14

Hamnstrejk hotar handeln

Hamnarbetarförbundet har återigen lagt ett strejkvarsel för flera svenska hamnar. Det är arbete i hamnarna i Stockholm, Umeå, Karlshamn, Sundsvall, Gävle och Helsingborg som denna gång riskerar att stoppas.

För handeln är den här sortens strejker svåra att parera. Handeln är beroende av effektiva varuflöden för att kunna fungera. Men att bedriva företag under konstanta strejkhot är mycket svårt.

Varslet har lagts trots att Sveriges Hamnar har ett gällande kollektivavtal för verksamheten med Transportarbetareförbundet.

– Varslet från Hamnarbetarförbundet illustrerar än en gång behovet av nya konfliktregler. Vi behöver ett regelverk som skyddar de företag som har tecknat kollektivavtal. De måste kunna lita på att ett ingånget kollektivavtal med en seriös part på arbetsmarknaden också innebär arbetsfred och möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Just nu är utredningen angående fredsplikt på företag med gällande kollektivavtal ute på remiss. Utredningsförslaget är baserat på en överenskommelse mellan LO, TCO och Saco samt förbunden inom Svenskt Näringsliv, bland annat Svensk Handel.

– Hamnarbetarförbundets utspel idag visar hur viktigt det är att regeringen behandlar detta lagförslag skyndsamt, avslutar Tomas Undin, Svensk Handel.

10 mest lästa nyheterna 2018

Publicerad: 2019.01.03  •  Senast uppdaterad: 2019.01.03

10 mest lästa nyheterna 2018

De här nyheterna blev mest lästa 2018 på svenskhandel.se.

1. Fem av åtta partier för tillträdesförbud

Inför valet frågade Svensk Handel vad de olika riksdagspartierna tycker om tillträdesförbud, ska det finnas eller inte? Läs nyheten

2. Digital omställning av handeln går fortare än väntat

Svensk Handels rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet 2018” visar att upp till var tredje krona kan spenderas på nätet redan år 2025. Läs nyheten

3. Se upp för Bolagsupplysningens nya bluff

Under 2018 skickade företaget Bolagsupplysningen ut en bluffblankett. Den vilseledande blanketten var utformad för att misstas som myndighetspost och kunde kosta företagen tusentals kronor per år.
Läs nyheten

4. Nio nya lagar att hålla koll på

Under sommaren 2018 tillkom flera nya lagar och ändringar på befintliga lagar genomfördes. Svensk Handel samlade all information om regelförändringarna för att udnerlätta för dig som handlare.
Läs nyheten

5. Svensk Handel välkomnar stopp på momsfusket från Kina

Svensk Handel har under en längre tid drivit frågan om hur kinesiska e-handelsföretag subventioneras och anser att flera åtgärder behöver genomföras. När Tullverket krävde en handlingsplan från Postnord för att komma åt momsfusket från Kina välkomnade Svensk Handel förslaget. Läs nyheten

6. Geoblockeringsförordningen – det här behöver du veta

Geoblockeringsförordningen trädde i kraft i början av december 2018. Svensk Handel har tagit fram en FAQ som besvarar de vanligaste frågorna för att underlätta arbetet för företag. Läs nyheten

7. Här anmäls flest butiksbrott i Sverige

Svensk Handel tog under våren 2018 fram en lista över vilka kommuner som det är mest riskfyllt att driva butik i. Läs nyheten

8. Norrmännen handlar som aldrig förr i svenska butiker

Norska gränshandeln fortsätter att slå nya rekord, totalt spenderade norska besökare 25,6 miljarder i den svenska detaljhandeln under 2017. Läs nyheten

9. Standard för elektroniska kvitton framtagen

IT och Telekomföretagen har tillsammans med bland annat Svensk Handel, Skatteverket och leverantörer av kassaregister, betalterminaler, elektroniska kvitton tagit fram en enhetlig standard för att föra över kvittoinformation digitalt. Läs nyheten

10. Black Friday allt viktigare för handeln

Svensk Handels Black Friday-rapport visade att nästan 4 av tio handlare räknade med en ökad försäljning och att 47 procent av konsumeterna planerade att handla under Black Friday. Totalt beräknades dagen omsätta mellan 6,3 och 6,6 miljarder kronor.  Läs nyheten

OS 2026 Kanske i Sverige

Publicerad: 2019.01.03  •  Senast uppdaterad: 2019.01.03

OS 2026 – en självklarhet för Sverige

Sverige har för första gången en seriös chans att få de olympiska vinterspelen. Det är en möjlighet som måste förvaltas. Besöksnäringen är redo att bidra till att göra OS i Sverige till något extra, skriver företrädare för näringslivet.

Till OS och Paralympics 2026 kommer närmare 3000 aktiva från hela världen. Närmare en miljon beräknas följa spelen på arenorna och över fyra miljarder människor kommer med största sannolikhet följa tävlingarna via media. Tillsammans med Internationella olympiska kommitténs (IOK) förbättringar mot ett mer hållbart OS innebär detta en unik möjlighet att stärka varumärket Sverige för många år framöver. En möjlighet vi måste ta vara på. Besöksnäringen ställer sig därför positiv till den svenska ansökan och är redo att göra allt vi kan för att välkomna och överträffa såväl deltagares som åskådares förväntningar.

Grunden för OS och Paralympics är såklart idrotten. Utan spännande tävlingar och fantastiska prestationer blir det inga spel. Men det handlar också om mycket annat. Barn och ungdomar inspireras till idrott och rörelse. Idrottare ges möjlighet att på hemmaplan uppleva det största som finns under en idrottskarriär och värdlandet får uppmärksamhet långt utanför arenorna.

De senaste gångerna har det mesta handlat om usla arbetsvillkor på arenabyggen och lokalbefolkning som fått lämna sina hem för nya OS-byar, för att nämna några saker. Men OS och Paralympics 2026 i Sverige kommer bli något helt annat. Dels för att IOK:s nya hållbarhetsarbete – Agenda 2020 – kommer gälla dessa spel, men framförallt för att Sverige är ett av världens mest hållbara länder.

Arenor finns redan, aktiva och ledare ska bo i lägenhetsområden och hotell och befintlig infrastruktur är tillräcklig. Tävlingarna i Sverige kommer med andra ord inte att innebära en dyr slutnota för skattebetalarna. Däremot får Sverige möjlighet att inför miljarder tittare, läsare och besökare visa upp företag, innovationer och hela städer som är i absolut framkant vad gäller hållbarhet. Det är marknadsföring som kommer ha effekt under många år.

Såväl OS som Paralympics kommer ge direkta effekter på besöksnäringen. Hotellen kommer vara fullbokade, restaurangerna likaså och affärerna kommer att ha betydligt fler kunder. Och utländska turister spenderar mer per dygn på till exempel handel än inhemska, visar studier. Utöver detta tillkommer långsiktiga effekter för näringen när flera av Sveriges största och bästa vinterorter visas upp för miljarder tittare. Tävlingarna kommer, såväl direkt som indirekt, skapa jobb och tillväxt i hela Sverige, något alla borde välkomna.

Dessutom är 11 av OS 17 dagar antingen helg eller sportlov i Stockholmsregionen. Det är normalt sett en period med stor outnyttjad kapacitet på till exempel boenden och kollektivtrafik. Med de olympiska spelen kommer kapaciteten fyllas upp och det handlar alltså inte om ytterligare tusentals personer i en ”normal” rusningstrafik utan att bättre utnyttja den kapacitet som finns.

OS och Paralympics har alltid varit, och kommer fortsätta vara, en folkfest. I över 100 år har svenskarna varit förpassade till först radio och därefter tv för att samlas kring framgångar och uppleva festen i sin helhet. Men nu finns en historisk chans att för första gången någonsin få de olympiska vinterspelen till Sverige. Det skulle stärka den svenska breddidrotten, vara ett stort fönster för Sveriges hållbarhetsarbete, och gynna varumärket Sverige för lång framtid. Förväntningarna på arrangören av världens största arrangemang för tävlingar på snö och is är stora. Men besöksnäringen är redo att överträffa dem.

Karin Johansson,
vd Svensk Handel

Jonas Siljhammar,
vd Visita

Susanne Andersson Pripp,
ordförande Svensk Turism

Visa fler