Metoo-kampanjen

Arbetsgivares skyldigheter avseende sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en sammanfattning med anledning av #Metoo-kampanjen

Med anledning av #Metoo-kampanjen aktualiseras bland annat frågan om vilka skyldigheter som åvilar en arbetsgivare som får kännedom om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Svensk Handel har tagit fram en sammanfattning som alla arbetsgivare bör ta del av.

Åtgärder vid misstänkta trakasserier

Om en arbetsgivare får reda på att en arbetstagare anser sig blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, av någon annan på arbetsplatsen, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de påstådda trakasserierna. Det kan till exempel vara fråga om händelser vid en kick-off eller en tjänsteresa.

Arbetsgivarens utredning ska genomföras skyndsamt. Den bör ske genom att tala med den som anser sig vara utsatt för trakasserier och den som utpekas som förövare. Arbetsgivaren bör ta reda på om det finns vittnen och annan bevisning samt skriftligen dokumentera utredningen.

Om det framkommer att någon blivit trakasserad har arbetsgivaren en skyldighet att vidta åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Det kan till exempel röra sig om tillsägelse, erinran, omplacering eller ytterst ett skiljande från tjänsten genom uppsägning eller avsked. Det är omständigheterna i varje enskilt fall som avgör om det finns laglig grund att skilja någon från tjänsten. En underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avsked får i normalfallet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Även om det gäller omständigheter som arbetsgivaren inte har känt till så är det svårt att vinna framgång med en uppsägning som grundar sig på händelser som ligger mer än ett eller maximalt två år tillbaka i tiden.

Frågan om en uppsägning eller ett avsked var korrekt kan prövas av domstol. Med tanke på att en felaktig uppsägning eller ett felaktigt avsked kan leda till att företaget döms att betala mycket höga skadestånd rekommenderar vi medlemsföretag att alltid kontakta Svensk Handel innan en person sägs upp eller avskedas.

Om uppgifterna om trakasserier tyder på att brott kan ha begåtts bör arbetsgivaren anmäla detta till polisen. Svårare fall av trakasserier, mobbning och kränkningar ska dessutom anmälas omgående till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren är även skyldig att vidta de åtgärder som kan behövas för att i framtiden förhindra trakasserier. Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier gäller också i förhållande till en person som fullgör praktik eller utför arbete såsom uthyrd eller inlånad arbetskraft.

Vad räknas som sexuella trakasserier?

Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har sexuell natur. En ömsesidig flört på en arbetsplats är därför inte att bedöma som sexuella trakasserier och är därmed inte förbjuden.

Alla former av ovälkommen fysisk kontakt omfattas, allt från straffbara handlingar såsom våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande till mer flyktig beröring såsom att stryka sig mot en annan persons kropp, nypningar, kramar eller liknande. Sexuella trakasserier kan även avse oanständiga kommentarer, anspelningar eller förslag av sexuell natur samt uppsättning av pornografiska bilder på arbetsplatsen.

I begreppet trakasserier ligger också att den person som blir utsatt för ett beteende uppfattar detta som ovälkommet och kränkande. Det är alltså inte den som trakasserar som avgör om beteendet ligger inom ramen för vad som kan anses vara till exempel jargong på arbetsplatsen eller välkommen fysisk beröring. Det är också viktigt att den som blir utsatt säger ifrån eller på annat sätt visar att beteendet inte är acceptabelt. Uppenbart trakasserande handlingar anses vara självklara övertramp. Den utsatta behöver i sådana fall inte säga ifrån att beteendet är oacceptabelt.

Medlemmar kan kontakta Svensk Handels arbetsrättsliga jour för information och rådgivning.

Senaste inlägg