Nyheter

Försök med att införa handelsinriktning i gymnasieskolans ekonomiprogram.

Svensk Handel välkomnar handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att på försök införa en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram. Svensk Handel som länge drivit frågan välkomnar initiativet som ett viktigt steg för att stärka handelns framtida kompetensbehov.

”Vi vet att många elever som är intresserade av handel och försäljning väljer ekonomiprogrammet. Med en egen handelsinriktning kan vi göra det mer attraktivt att studera handel och på sikt bidra till att stärka kompetensen inom branschen”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Trots att var fjärde person får sitt första jobb i handeln och att branschen sysselsätter cirka en halv miljon människor har gymnasieskolans handelsprogram på många håll brottats med lågt söktryck.

”Många handelsföretag rekryterar gärna från ekonomiprogrammet redan idag. Digitalisering och förändrade butikskoncept kommer att ställa allt högre krav på framtidens medarbetare i handeln, det är viktigt att utbildningssystemet hänger med”, säger Karin Johansson.

Förslaget med en handelsinriktning på ekonomiprogrammet är en av de viktigaste synpunkter som Svensk Handel, via det partsgemensamma Handelsrådet, haft på regeringens gymnasieutredning.

Info om penningtvätt

Publicerad: 2018.08.23  •  Senast uppdaterad: 2018.08.23

Anmälan till registret mot penningtvätt

Länsstyrelsen har skickat brev till verksamhetsutövare gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Har du eller din verksamhet fått brevet? Här hittar du information.

I syfte att få de verksamhetsutövare som omfattas av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt har Länsstyrelsen skickat brev till verksamhetsutövare som kan tänkas omfattas av lagstiftningen.

Har du eller din verksamhet fått brevet?

Mot bakgrund av förändringar gällande kontanthandel i penningtvättslagstiftningen, dvs sänkt tröskelvärde vad gäller kontanthandel, från 15 000 euro till 5 000 euro förväntas fler varuhandlare som bedriver yrkesmässig handel med varor omfattas av penningtvättslagen och där med omfattas av Länsstyrelsens tillsyn.

Ska du eller din verksamhet registreras i Bolagsverkets register mot penningtvätt?

Penningtvättslagen gäller för verksamhetsutövare (juridiska- och fysiska personer) som:

  • driver yrkesmässig handel med varor, och
  • betalar ut eller tar emot betalning kontant (fysiska sedlar och mynt) på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer, eller
  • avser att betala ut eller ta emot betalning kontant (fysiska sedlar och mynt) på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer.

Penningtvättslagen gäller både för de verksamhetsutövare som säljer eller köper varor och betalar ut eller tar emot kontanter som uppgår till 5 000 euro eller mer vid ett tillfälle (enstakatransaktion), samt för de verksamhetsutövare som säljer eller köper varor och betalar ut eller tar emot kontanter som uppgår till 5 000 euro eller mer vid flera tillfällen (sambandstransaktioner).

De verksamhetsutövare som driver verksamhet enligt ovan beskrivning ska registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt.

För att registerna verksamheten i Bolagsverkets register mot penningtvätt används Bolagsverkets blankett 705, Anmälan till registret mot penningtvätt. Blanketten finner du här.

De verksamhetsutövare som fått detta brev men inte driver verksamhet enligt ovan beskrivning behöver inte registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Om en du har ytterligare frågor kring detta brev är du välkomna att kontakta Länsstyrelsen Info.Penningtvatt.Stockholm@Lansstyrelsen.se.

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert Betalfrågor, Stockholm
010-47 18 544

Rekordhet sommar!!!

Publicerad: 2018.08.15  •  Senast uppdaterad: 2018.08.15

Rekordhet sommar kylde ned framtidsförväntningarna i handeln

Handlarnas framtidsförväntningar sjönk i augusti. I både butikshandeln och e-handeln minskar optimismen jämfört med föregående månad. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti.

Framtidsindikatorn bland de fysiska butikerna minskade med -3,1 enheter i augusti till index 95,2. Det innebär att indikatorn ligger lägre än under samma period förra året. Störst var tappet bland dagligvarubutikerna där framtidsförväntningarna föll med hela 6,4 enheter.

– En varm sommar brukar gynna dagligvaruhandeln, men när den rekordheta sommaren ledde till eldningsförbud var det också slutgrillat för konsumenterna. Även om eldningsförbudet var högst nödvändigt bidrog det till en viss nedgång i dagligvaruhandeln, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Även bland e-handlarna minskade framtidstron. Svagare förväntningar på både framtida försäljning och på antalet anställda gjorde att Framtidsindikatorn för e-handeln föll med 1,9 enheter, till 108,3, i augusti.

– Sommaren brukar tillhöra de svagaste månaderna för många e-handlare. Även om e-handlarnas optimism svalnat under sommaren är digitaliseringstrenden hetare än någonsin, säger Karin Johansson.

Framtidsförväntningarna för såväl den egna butiken som för handeln som helhet har minskat två månader i rad. Fortsatt är handlarna mer optimistiska kring den egna butiken än för handeln som helhet.

Välkomnar möjlighet att porta brottslingar

Publicerad: 2018.02.05  •  Senast uppdaterad: 2018.02.05

Svensk Handel välkomnar möjlighet att porta brottslingar

Justitieminister Morgan Johansson (s) öppnar för att de som notoriskt stjäl eller förstör ska kunna portas från butiker. Svensk Handel som länge har efterlyst ett så kallat tillträdesförbud välkomnar initiativet. ”Viktig pusselbit för att skapa tryggare butiker”, säger Per Geijer säkerhetschef på Svensk Handel.

Många handlare vittnar om problem med personer som vid upprepade tillfällen stjäl eller på andra sätt missköter sig i butiken. I dag saknar handlaren helt möjligheten att med laglig grund stoppa personer från att besöka butiken. Detta är något som både Svensk Handel och handelsfacket Handels har vänt sig mot.

”Det är orimligt att handlaren i dag helt saknar möjlighet att avsluta kundrelationen. Att införa ett tillträdesförbud är en markering och en viktig pusselbit för att skapa tryggare butiker”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska se över hur förslaget kan utformas samt även titta på nya brott som tar sikte på systematiska stölder och hälerier. Utredningen ska vara klar i januari nästa år.

Metoo-kampanjen

Arbetsgivares skyldigheter avseende sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en sammanfattning med anledning av #Metoo-kampanjen

Med anledning av #Metoo-kampanjen aktualiseras bland annat frågan om vilka skyldigheter som åvilar en arbetsgivare som får kännedom om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Svensk Handel har tagit fram en sammanfattning som alla arbetsgivare bör ta del av.

Åtgärder vid misstänkta trakasserier

Om en arbetsgivare får reda på att en arbetstagare anser sig blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, av någon annan på arbetsplatsen, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de påstådda trakasserierna. Det kan till exempel vara fråga om händelser vid en kick-off eller en tjänsteresa.

Arbetsgivarens utredning ska genomföras skyndsamt. Den bör ske genom att tala med den som anser sig vara utsatt för trakasserier och den som utpekas som förövare. Arbetsgivaren bör ta reda på om det finns vittnen och annan bevisning samt skriftligen dokumentera utredningen.

Om det framkommer att någon blivit trakasserad har arbetsgivaren en skyldighet att vidta åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Det kan till exempel röra sig om tillsägelse, erinran, omplacering eller ytterst ett skiljande från tjänsten genom uppsägning eller avsked. Det är omständigheterna i varje enskilt fall som avgör om det finns laglig grund att skilja någon från tjänsten. En underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avsked får i normalfallet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Även om det gäller omständigheter som arbetsgivaren inte har känt till så är det svårt att vinna framgång med en uppsägning som grundar sig på händelser som ligger mer än ett eller maximalt två år tillbaka i tiden.

Frågan om en uppsägning eller ett avsked var korrekt kan prövas av domstol. Med tanke på att en felaktig uppsägning eller ett felaktigt avsked kan leda till att företaget döms att betala mycket höga skadestånd rekommenderar vi medlemsföretag att alltid kontakta Svensk Handel innan en person sägs upp eller avskedas.

Om uppgifterna om trakasserier tyder på att brott kan ha begåtts bör arbetsgivaren anmäla detta till polisen. Svårare fall av trakasserier, mobbning och kränkningar ska dessutom anmälas omgående till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren är även skyldig att vidta de åtgärder som kan behövas för att i framtiden förhindra trakasserier. Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier gäller också i förhållande till en person som fullgör praktik eller utför arbete såsom uthyrd eller inlånad arbetskraft.

Vad räknas som sexuella trakasserier?

Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har sexuell natur. En ömsesidig flört på en arbetsplats är därför inte att bedöma som sexuella trakasserier och är därmed inte förbjuden.

Alla former av ovälkommen fysisk kontakt omfattas, allt från straffbara handlingar såsom våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande till mer flyktig beröring såsom att stryka sig mot en annan persons kropp, nypningar, kramar eller liknande. Sexuella trakasserier kan även avse oanständiga kommentarer, anspelningar eller förslag av sexuell natur samt uppsättning av pornografiska bilder på arbetsplatsen.

I begreppet trakasserier ligger också att den person som blir utsatt för ett beteende uppfattar detta som ovälkommet och kränkande. Det är alltså inte den som trakasserar som avgör om beteendet ligger inom ramen för vad som kan anses vara till exempel jargong på arbetsplatsen eller välkommen fysisk beröring. Det är också viktigt att den som blir utsatt säger ifrån eller på annat sätt visar att beteendet inte är acceptabelt. Uppenbart trakasserande handlingar anses vara självklara övertramp. Den utsatta behöver i sådana fall inte säga ifrån att beteendet är oacceptabelt.

Medlemmar kan kontakta Svensk Handels arbetsrättsliga jour för information och rådgivning.

Piratkopior byts in mot äkta varor

Piratkopior byts in mot äkta varor

Se upp med vad du som butik tar emot. Mellandagarna är bytesdagar och många julklappar lämnas tillbaka till butiken.

Svensk Handel vill varna för en typ av bedrägeri som kan vara aktuellt i mellandagarna. Bedragaren utnyttjar öppet köp och returnerar en piratkopia av den äkta varan. För att försvåra för butiken används ofta den äkta förpackningen. Butiken riskerar att drabbas ekonomiskt och förtroendemässigt.

Billiga kopior av europeiska kvalitetsprodukter är nu tillgängliga för en bråkdel av priset. Det rör sig om både plagiering men även piratkopior med ”äkta” logotype.

Den svenska knivföretaget Fällkniven känner till problemet väl. Vid ett par tillfällen har kunder returnerat kopior till en mycket stor återförsäljarkedja. Personalen kunde inte skilja kopian från den äkta kniven. Fällkniven fick senare förfalskningarna skickade till sig och utförde grundliga tester på knivarna. Testerna visade bland annat att stålet i de falska knivarna var av usel kvalitet.

60 % av alla piratkopior görs i Kina och säljs via billiga e-handelssajter. Dessa kopior kan vara mycket svåra att skilja från den äkta produkten.

– Om till och med vi som experter har svårt att se skillnad på äkta varor och piratkopior från billiga e-handelssajter så kan man tänka sig att det är en näst intill omöjlig uppgift för den gemene konsumenten, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Kontantköp minskar

Dramatisk minskning av kontantköp i handeln

Andelen kontanta betalningar vid köp för under 100 kronor har minskat med 12 procentenheter från föregående år. Kontanter har tappat i popularitet som betalningsmetod till förmån för betalappar. Det visar en ny riksomfattande undersökning om svenska folkets betalvanor.

Analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence, har i samarbete med Svensk Handel, Länsförsäkringar bank, SEB och Payex, genomfört en undersökning om svenskars betalvanor.

Undersökningen visar att kortbetalningar stärker sin ställning som den populäraste betalningsmetoden. Kontanter är den föredragna betalningsmetoden för 27 procent av respondenterna vid köp under 100 kronor. Det är en minskning med 12 procentenheter från föregående års nivå.

– Att kontanta betalningar under 100 kronor minskar dramatiskt ger ytterligare bekräftelse på det vi tidigare har sett. Kontanter blir alltmer marginellt som betalmedel och andra betalningsmetoder tar över, säger Bengt Nilervall, betalexpert på Svensk Handel.

Betalappar blir allt viktigare i framtiden

Betalappar har under de senaste åren ökat i betydelse och används numera lika ofta som kontanter vid betalningar som görs veckovis eller oftare. Undersökningen visar dock att betalappar används oftare än kontanter när det kommer till betalningar som görs ett par gånger per månad.

– Vi kan se att betalbeteenden har förändrats markant under de senaste fyra åren. I framtiden kommer betalappar att bli än mer relevanta och ett naturligt nästa steg är att de kommer in på den etablerade fysiska handeln, så som exempelvis mat och klädbutiken, fortsätter Bengt Nilervall.

Årets modejulklapp

Publicerad: 2017.12.01  •  Senast uppdaterad: 2017.12.01

Fuskpälsen är årets modejulklapp

En modern och värmande storsäljare som går att hitta i de flesta modebutiker. Årets modejulklapp är fuskpälsen.

När årets modejulklapp utses för tionde året i rad är det fuskpälsen som tar hem priset. Fuskpälsen har slagit försäljningsrekord under 2017 och det finns många skäl för det.

– Fuskpälsen är en storsäljare som har lockat många kunder till modebutikerna i år. Fuskpälsen värmer gott, samtidigt som den är prisvärd, hållbar och designmässigt både kan vara klassiskt stilig och mer modebetonad, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil.

Swedish Fashion Councils vd Elin Frendberg ingår i den grupp som står för spaningen när årets modejulklapp ska utses. Så här motiverar hon valet:

– Fake fur har på kort tid blivit en viktig del i vintergarderoben och den kommer att fortsätta dominera modebilden de kommande åren. Med lekfulla variationer i färg och form ger den stort utrymme för ett expressivt uttryck och en personlig stil som är så tongivande för modebilden just nu, säger Elin Frendberg.

Årets modejulklapp utses av Svensk Handel Stil i samarbete med Swedish Fashion Council.

Tidigare klappar har varit:

2008 – Pyjamasen
2009 – Halsduken
2010 – Skjortan
2011 – Tröjan
2012 – Galoschen
2013 – Lättviktsjackan
2014 – Hatten
2015 – Ponchon
2016 – Bomberjackan
2017 – Fuskpälsen