2022-04-15

Nya riktlinjer för handeln

Under vintern har NIRAS genomfört en verksamhetsutredning av handeln i Norrköping på uppdrag av Norrköpings kommun. Denna utredning skall ligga till grund för nya riktlinjer för kommunen för att skapa hållbara och långsiktiga möjligheter för handeln att utvecklas. Utredningen kommer att presenteras i ett digitalt möte för alla intresserade lite senare i vår. 

Sammanfattningsvis så visar rapporten att köpkraften väntas växa försiktigt för både dagligvaror och sällanköpsvaror i Norrköping, samtidigt väntas e-handelns marknadsandel av den totala handeln i Sverige växa likaså, särskilt för sällanköpsvaror. 

E-handeln väntas vara en möjlighet för lokala livsmedels-handlare att skapa ett breddat erbjudande via hemleverans eller upphämtning. För sällanköpshandeln å andra sidan, ser förutsättningarna sämre ut på sikt när konkurrensen redan idag är nationell via digital försäljning. Fokus bör där ligga på förädling och omvandling av befintliga handelsplatser snarare än nyetablering.

På längre sikt väntas stadens handelsplatser fortsätta förändras För handel i centrumsammanhang krävs i vissa fall omvandling av tidigare butikslokaler till annan konsumentnära verk-samhet (särskilt restaurang/café), kontor eller till och med bostäder. Centrumhandeln väntas få en ny karaktär där en identitet behöver byggas utifrån nya besöksskäl, både kommersiella sådana och andra. NIRAS spår en viss förtätning/förminskning av kluster av kommersiella verksamheter i centrumsammanhang jämfört med dagens läge. Det är dock viktigt att understryka att det inte innebär att stadslivet väntas försvinna, men förändras.

Fler artiklar