2023-08-21

Norrköping Handel positiva till Norrköpings nya översiktsplan

Norrköpings kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen ska ange den långsiktiga planeringsinriktningen för mark och vattenanvändningen med det övergripande målet att skapa en god och hållbar livsmiljö. I planen planeras för hur Norrköping ska kunna utvecklas hållbart och vara en trivsam kommun att leva, bo och besöka idag och i framtiden. Norrköping Handel har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på.

Norrköping Handel är en branschorganisation, ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för handeln i staden. Vi utgår från att utrymmet för en löpande dialog och kunskapsutbyte med både oss som organisation och med våra medlemsföretag kommer att vara stort och kontinuerligt. Våra kommentarer och svar på remissen avser därför övergripande frågeställningar. Norrköping Handel ställer sig positiv till förslaget till Norrköpings översiktsplan, avseende de bärande strategierna för hållbar stadsutveckling, bebyggelse, grönstruktur och kommunikationer på en övergripande nivå.

Nedan kommenteras ett urval av översiktsplanens delar ur branschperspektiv handel .

Hållbar stadsutveckling
Handelsbranschen är Norrköpings tredje största arbetsgivare med 12 procent av alla sysselsatta och en del i Norrköpings attraktionskraft. Attraktiva stadsmiljöer är viktiga för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Levande stadsmiljö med ett stort utbud av handel, kultur och service lockar även besökare från andra delar av landet.

I förslaget till ny översiktsplan har det kapitel som behandlar handel och besöksnäring tagits bort och en av stadens viktigaste drivkrafter och motor lämnas utanför planen. Handeln har betydelse för en levande stadsmiljö vilket också genererar en attraktiv kommun att leva och verka i. Handeln har under många år varit en självklarhet både i stadskärnan och på handelsområden och tillväxten i branschen har varit god men externa faktorer utmanar den fysiska handelsplatsen.

Norrköping liksom andra städer möter krav på omställning. Ett led i det är att utvecklingen av långsiktigt hållbara stadsmiljöer sätts i fokus. Handeln har under en längre tid tagits för given, men i planeringen för den hållbara staden måste handelns frågor få en naturlig och betydande plats i så väl diskussioner som beslut. Förändrade konsumentbeteende med en ökad digital handel sätter fokus på tillgänglighet, transport och logistik och leder till nya affärsmodeller. Butikernas antal, storlek och placering kan förändras och därmed påverka stadsbilden.

Det offentliga rummet utgör en grund för stadskärnan och består av parker, torg och andra publika ytor. Det är viktigt att de offentliga rummen är tillgängliga och variationsrika och trygga så att människor i alla åldersgrupper och med olika bakgrund och intressen skall kunna använda dem. När Norrköping utvecklas så behöver fokus ligga på parker och torg som är integrerade i stadsstrukturen och som fungerar som oaser och mötesplatser. Drottninggatan är en central länk i Norrköping och stadslivet runt denna måste ha en hög prioritet. Men stadens övriga delar måste länkas samma till en sammanhängande stad.

Om Norrköping tar ett helhetsgrepp om handeln så kan både stadskärnan och externhandeln utvecklas och växa. Något som kommer både invånare och besökare till gagn. Ett steg i den riktningen är att knyta handeln tydligare till översiktsplanen. För Norrköping är det av största vikt att säkerställa en fortsatt livskraftig handel. Används handeln strategiskt underlättas den hållbara samhällsplaneringen.

Bostäder
I den nuvarande översiktsplanen för Norrköping är det uttalat att staden ska växa inifrån och ut, i första hand genom förtätning av befintliga områden. Detta är positivt då det främjar en utveckling av redan etablerad handel. Att fler bostäder byggs och möjligheter för fler invånare skapas, kommer att leda till en ökad efterfrågan på såväl dagligvaruhandel som sällanköpsvaruhandel. Samtidigt är det uttalat att stadsdelscentra ska förtätas och kompletteras med ökat utbud av varor och tjänster för att inte öka biltrafiken in till centrum. Ambitionen är god, men det blir viktigt att hitta en balans i denna planering så att inte den befintliga handeln i stadskärnan utarmas om flöden faller bort.

Trafik
För att behålla en livskraftig handel är det viktigt att se till att tillgängligheten är god för alla trafikslag till alla handelsplatser. Utöver butiksutbudet är det just tillgängligheten som styr vilken handelsplats kunden väljer att göra sina inköp på, vilket kräver en väl genomtänkt infrastrukturplan för att inte omedvetet styra kunder till eller från vissa handelsplatser. I översiktsplanen bör säkerställas att beslut om framtida etableringar och utbyggnationer av befintlig handel balanseras mot varandra med hjälp av handelsstrategin som gäller för hela staden. Det är av stor vikt att nya etableringar i första hand styrs till de redan etablerade handelsplatserna.

Stadskärnans utveckling
Det är särskilt viktigt att tydligt infoga det nya resecentrum i innerstaden och på så sätt utvidga det centrala vardagsrummet. Här krävs fokus på tillgänglighet men också på en levande miljö med goda förutsättningar för både caféer och små butiker. Stadskärnan behöver ges utrymme att utvecklas och växa samman i de olika delarna. Ett utav ställningstagandena som man tar i ÖP:n är: Tillföra mer bostäder i delar av stadskärnan som domineras av handel för att bli levande under fler av dygnets timmar och ge ökat underlag för handel och service.

Vi är positiva till att Översiktsplanens syfte och mål med detta ställningstagande men det bör omformuleras då Norrköping sticker ut i jämförelse med andra jämförbara städer. Stadskärnan har redan idag en större andel nattbefolkning än dagbefolkning (Källa: Cityindex 2022)

Tillväxt och förtätning är väldigt viktigt för stadskärnans livskraft men kan också ske genom annan typ av bebyggelse för att nå samma syfte och mål. Exempel på detta kan också vara lokaler för kvällsaktiva verksamheter, arbetsplatser och hotell.

15-minutersstaden
Begreppet 15-minutersstaden är en fin målbild men utvecklingen mot denna modell måste ske med stor respekt för invånarnas behov av bilen som transportmedel. Detta måste ske i takt med att kollektivtrafik och övrig samhällsservice utvecklas till en nivå där bilen kan väljas bort för invånarna.

Slutord
Det löpande arbetet med kommunens utveckling kommer att kräva både ett politiskt ledarskap, ett löpande samtal med medborgare och näringsliv, men – vilket i vårt fall är extra angeläget – en bra dialog med de organisationer som på olika sätt besitter nödvändig kompetens. Översiktsplanens koppling till ”Riktlinje för detaljhandeln i Norrköpings kommun” är av stort värde för handelsutvecklingen i kommunen.

Norrköping 2023-08-16

Styrelsen i Norrköping Handel

Annelie Svensson, ordförande Norrköping Handel och Centrumchef Olav Thon-Mirum Galleria
Emma Tördahl, Affärsutvecklare Lundbergs – Linden/Spiralen
Niklas Andersson, VD/Ägare, Maxi Stormarknad
Jonny Taleman , Butiksföreståndare Coop Krokek
Joakim Ritzén, Centrumchef Newsec – Ingelsta Shopping
Magnus Caldemar,  VD/Ägare, ICA Supermarket Vilbergen
David Nilsson, VD NKPG City
Malin Eklöf, Kommersiell förvaltare Castellum
Lovisa Svensson, Regionschef Café Bar
Tobias Nybom, Butiksägare Becks urhandel
Hanna Forssell, General Manager Comfort Hotel Norrköping