2024-06-17

Svensk Handel uppmanar Konsumentverket att agera mot Temu och Shein

På senare tid har nyheter om digitala marknadsplatser som Temu och Shein fått stort utrymme i media. Svensk Handel kommer alltid att stå upp för den fria konkurrensen – men en förutsättning är att den sker på lika villkor.

Av denna anledning skickades ett brev till Konsumentverkets Generaldirektör och konsumentombudsman Cecilia Tisell. Svensk Handel har i kontakt med systerorganisationer i Europa uppmärksammats på att Temu och Shein agerat i strid med harmoniserad konsumentskyddslagstiftning på marknader inom EU.

Krasst innebär detta att det finns risk för att även svenska konsumenter drabbats, givet att såväl Shein som Temu fortsätter att ta marknadsandelar.

Svensk Handel ser allvarligt på det faktum att konkurrens idag inte kan sägas ske på lika villkor. Att stora e-handelsföretag från tredje land, i detta fall Kina, tillåts agera som om reglerna inte gäller för dem skadar den svenska handeln och dess konkurrenskraft. I förlängningen riskeras både svenska arbetstillfällen och skatteintäkter.

Därutöver är det problematiskt utifrån ett konsumentperspektiv, då många av de produkter som säljs på ovan nämnda marknadsplatser knappast kan anses leva upp till de krav på produktsäkerhet som fastställts inom EU.

– Vi ser allvarligt på de signaler vi har fått från våra systerorganisationer i andra EU-länder om Temu och Sheins agerande på den europeiska marknaden. Ansvariga tillsynsmyndigheter har en viktig roll att spela för att stävja illojal konkurrens. Svensk Handels åsikt i frågan är tydlig. Alla företag som är aktiva inom EU måste följa samma regler säger Martin Kits chef för näringspolitik och opinionsbildning, Svensk Handel