2024-05-06

Kallelse till årsmöte – Norrköping Handel

Datum: 23 maj
Plats: Dospace Västgötegatan 7, Norrköping

PROGRAM
18:00 Robert Engblom, projektledare nya centralstationen berättar.
Förtäring (anmäl dig senast 17 maj till ordf@norrkopinghandel.se
19: 00 Årsmöte Norrköping handel

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet
10. Behandling av motioner
11. Fastställande av avgifter och budget #)
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valutskott
16. Övriga ärenden
17. Årsmötets avslutande

Välkommen!