2023-03-24

Välkommen till årsmöte med Norrköping Handel

Datum: tisdag 25 april OBS Nytt datum!
Tid: 17:00
Plats: Event Center Mirum Galleria
Anmäl deltagande till: annelie.svensson@norrkopinghandel.se

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet
10. Behandling av motioner
11. Fastställande av avgifter och budget
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valutskott
16. Övriga ärenden
17. Årsmötets avslutande

Välkommen!